ÖĞRETMEN ADAYLARININ DİJİTAL OKUMA, YAZMA VE SUNUM HAZIRLAMA BECERİLERİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Senem Seda ŞAHENK ERKAN, ASUDE BALABAN DAĞAL
2018 Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi  
Özet Günümüzde; küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve bilgi çağının etkisiyle, bireylerin dijital okuma ve yazma becerilerini geliştirmeleri temeldir. Bu çalışmanın amacı, görüşme, gözlem ve verilecek ödevler aracılığıyla, öğretmen adaylarının dijital okuma ve yazma beceri düzeylerini belirlemek ve bu alana ilişkin oluşturulabilecek katkılar konusunda öneriler geliştirmektir. Bu araştırmada nitel analiz yöntemlerinden betimsel analiz yaklaşımı kullanılmıştır. Bu çalışmada nitel yöntemlerden
more » ... üşme ve gözlem tekniklerinden yararlanılmıştır. Bu araştırmaya 6 sınıf öğretmenliği ve 6 okul öncesi bölümünden toplam 12 öğretmen adayı katılmıştır. Çalışmada açık uçlu soruların bulunduğu görüşme formunun yanı sıra derste yapılan gözlemler ve verilen sunum ödevleri değerlendirilmiştir. Bu araştırmanın sonucunda öğrencilerin dijital okuma ve yazma alanında okuduklarını yorumlamada, ifade etmede, okuduklarına ilişkin örnekler vermede ve kendi fikirlerini ifade etmekte yaşadıkları zorluklara ilişkin veriler toplanmıştır. Elde edilen bu verilerin değerlendirilmesi ile öğretmen adaylarına çeşitli konularda dijital okuma ve yazma ödevlerinin verilmesi, onların dijital okuma-yazmaya yönlendirilmeleri ve motive edilmeleri, bu becerilerin geliştirmesi amacıyla önerilmiştir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayları, sınıf ve okul öncesi öğretmenliği, nitel analiz yöntemi, dijital okumayazma becerileri. Abstract Nowadays, because of globalization, technological developments and also the effects of the century of knowledge, digital writing and reading became essential. The aim of this study, was to determine teacher candidates' level of digital reading, writing and presentation skills by the help of open-ended questions, observations and homeworks and to develop new suggestions that contribute to this area. Descriptive methods which are also the part of qualitative methods were used in this research. The data were collected by interviews and observations. 6 preschool teacher candidates and 6 primary teacher candidates participated in this research. This study was composed of open-ended questions, observations, and also the teacher candidates' homeworks. Data regarding the difficulties that teacher candidates experienced while they interpreted, expressed, exemplified when they read digitally and when they expressed their own ideas, were collected as the result of this research. After evaluating the data, giving digital reading and writing homeworks about various subjects, directing and motivating the teacher candidates towards digital reading and writing were proposed to develop their digital reading and writing skills.
doi:10.21733/ibad.373767 fatcat:ccv7wwlam5ayhalrpplzrwqqhy