Quadratura Painting - Projection of (Im)Possible Spaces. On the Baroque Roots of the Virtual

Marek Letkiewicz
2011 Annales UMCS, Artes  
VOL. IX, 1 SECTIO L 2011 Instytut Sztuk Pi knych UMCS MAREK LETKIEWICZ Malarstwo kwadraturowe -projekcja przestrzeni (nie)mo liwych. O barokowych korzeniach wirtualno ci Quadratura Painting -Projection of (Im)Possible Spaces. On the Baroque Roots of the Virtual S w historii sztuki fascynuj ce obrazy, zwodz ce nas iluzj wychodz cych z ram wizerunków. Do najbardziej efektownych zjawisk na tym polu nale y malarstwo kwadraturowe -barokowe malarstwo cienne, którego wizje "wychodz " ze cian i
more » ... " ze cian i plafonów lub "wybiegaj " poza architektoniczne ograniczenia w wyimaginowan przestrze , pozorn , ale odbieran jako rzeczywist . Jest ono ekscytuj cym w tkiem eksploracji tych szczególnych w a ciwo ci ludzkich zmys ów i predyspozycji psychiki, które pozwalaj na tworzenie mira y, w których zacieraj si granice pomi dzy wiatem dotykalnym i wyobra onym. Do nich to odwo uj si wizje malarstwa kwadraturowego, tak jak to ma miejsce we fresku Giovanniego Battisty Gaulli (1639-1709), zwanego Baciccio, ze sklepienia ko cio a Il Gesu w Rzymie, przed 1685 (il. 1.) -aby to, co niemo liwe, sta o si mo liwe.
doi:10.2478/v10075-012-0006-6 fatcat:enqgftdygfgonk67wylpjcpkf4