Designing polymer nanocomposites with a semi-interpenetrating or interpenetrating network structure: toward enhanced mechanical properties

Wenhui Wang, Guanyi Hou, Zijian Zheng, Lu Wang, Jun Liu, Youping Wu, Liqun Zhang, Alexey V. Lyulin
2017 Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP  
Semi-interpenetrating and interpenetrating network structures for the uniform dispersion of NPs and the reinforced mechanical properties of polymer nanocomposites.
doi:10.1039/c7cp01453h pmid:28569896 fatcat:rcsulgqscjhi7eryl763eggiyq