Wpływ zamachów terrorystycznych na bezpieczeństwo międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem wymiany handlowej / The impact of terrorism on international safety with special integrating of trade exchange

Agnieszka Rękas
2016 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Informacje o naborze artykułów i zasadach recenzowania znajdują się na stronach internetowych www.pracenaukowe.ue.wroc.pl www.wydawnictwo.ue.wroc.pl Publikacja udostępniona na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-NC-ND 3.0 PL)
doi:10.15611/pn.2016.448.03 fatcat:fg4xiwnue5gohfyd35qslsv364