Correction to: LTBP1 plays a potential bridge between depressive disorder and glioblastoma

Xiaojun Fu, Pei Zhang, Hongwang Song, Chenxing Wu, Shengzhen Li, Shouwei Li, Changxiang Yan
2020 Journal of Translational Medicine  
An amendment to this paper has been published and can be accessed via the original article.
doi:10.1186/s12967-020-02619-y pmid:33246463 fatcat:vj33d3jvl5aibeaez7vu2hybqq