ACTUAL ASPECTS OF CALCULATION AND PAYMENT OF EXCISE TAX

Mykhailo Sirenko
2020 Knowledge, Education, Law, Management  
Анотація. У статті проведено аналіз процедур обчислення акцизного податку з урахуванням специфіки непрямого оподаткування. Зроблено акцент на поліаспектності порядку визначення податкової бази по акцизному податку, що зумовлено наявністю різних груп підакцизних товарів, які суттєво відрізняються за своїми характеристиками. Звернено увагу на особливості обчислення акцизного податку для підакцизних товарів (продукції), вироблених із давальницької сировини. Охарактеризовано специфіку обчислення
more » ... изного податку в операціях із тютюновими виробами, що зумовлена можливістю застосування і адвалорних, і специфічних ставок. Окремий акцент зроблено на провадженні господарської діяльності, пов'язаної з реалізацією алкогольних виробів, коли є не тільки обов'язок обчислити та сплатити акцизний податок, а й дотримуватися порядку ліцензування такої діяльності. Визначено принципові моменти маркування підакцизних товарів марками акцизного податку. Ключові слова: акциз, акцизний податок, база акцизного податку, об'єкт акцизного податку, порядок обчислення податку, сплата податку, ставки акцизного податку. Abstract. The article analyzes the procedures for calculating excise tax taking into account the specifics of indirect taxation. Emphasis is placed on the multifaceted procedure for determining the tax base for excise tax, which is due to the presence of different groups of excisable goods, which differ significantly in their characteristics. Attention is paid to the peculiarities of calculating the excise tax for excisable goods (products) produced from toll raw materials. The specifics of calculating the excise tax on transactions with tobacco products, which is due to the possibility of applying both ad valorem and specific rates. Particular emphasis is placed on conducting business activities related to the sale of alcoholic beverages, when there is not only an obligation to calculate and pay excise tax, but also to comply with the licensing of such activities. The principal moments of marking of excisable goods by excise tax stamps are determined. Adnotacja. W artykule przeprowadzono analizę procedur obliczania podatku akcyzowego z uwzględnieniem specyfiki opodatkowania pośredniego. Nacisk kładziony jest na poliaspektowość procedury określania podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym, co wynika z obecności różnych grup towarów akcyzowych, różniących się znacznie pod względem cech. Zwrócono uwagę na cechy obliczania podatku akcyzowego dla towarów akcyzowych (produktów) wytwarzanych z surowców wtórnych. Scharakteryzowano specyfikę obliczania podatku akcyzowego w transakcjach z wyrobami tytoniowymi, co wynika z możliwości stosowania zarówno stawek od wartości, jak i specyficznych. Odrębny nacisk kładziony jest na prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze sprzedażą wyrobów alkoholowych, gdy istnieje nie tylko obowiązek obliczania i wpłacania podatku akcyzowego, ale także przestrzegania procedury licencjonowania takiej działalności. Określono zasadnicze punkty znakowania wyrobów akcyzowych znakami podatku akcyzowego. Słowa kluczowe: akcyza, podatek akcyzowy, podstawa opodatkowania akcyzowego, przedmiot podatku akcyzowego, sposób obliczania podatku, wpłacanie podatku, stawki podatku akcyzowego. Вступ. Аналізуючи особливості обчислення і сплати акцизного податку, необхідно враховувати специфіку природи цього різновиду непрямого податку. За своєрідністю обчислення й сплати акцизний податок багато в чому схожий з аналогічними процесами, які властиві податку на додану вартість. Принципова різниця полягає в тому, що стосовно акцизів обчислення вартісних форм вираження пов'язується тільки з това-
doi:10.51647/kelm.2020.4.2.30 fatcat:lvqxwgavenfwpmwngc6nee6wbq