تلویزیون و توسعۀ ورزش همگانی:یک نظریه برخاسته از داده ها

بتول عرب نرمی, محمود گودرزی, سید نصرالله سجادی, محمد خبیری
2017 مطالعات مدیریت ورزشی  
هدف از پژوهش حاضر، تبیین نقش تلویزیون در توسعۀ ورزش همگانی بود که به روش کیفی و استراتژی نظریه‌پردازی برخاسته از داده‌ها انجام گرفت. گردآوری داده‌ها با استفاده از بررسی اسناد و مصاحبه صورت گرفت. پس از انجام 21 مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته با متخصصان رسانه و ورزش، اشباع نظری حاصلگشت و مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج گردید. همچنین، بررسی اسناد با دو رویکرد جایگاه تلویزیون در اسناد برنامه‌ای ورزش و جایگاه ورزش در اسناد فرادستی تلویزیون انجام شد. پس از تکمیل یافته‌ها مدل
more » ... یافته‌ها مدل زمینه‌ای بر ‌اساس مدل سیستماتیک استراس و کوربین(1994) طراحی گردید. براساس یافته‌ها، مقولۀ محوری رویکرد نامناسب تلویزیون به ورزش همگانی شناسایی شد و مقوله‌های اصلی بر‌ مبنای مدل پارادایمی بر گرد آن سازماندهی گردید (این مقولات شرایط علی، شرایط تأثیرگذار و زمینه‌ای، استراتژی‌های کنش ‌ـ واکنش و پیامد‌ها را بازگو می‌کنند). برخی از شرایط علی شامل: عدم جذابیت مالی ورزش همگانی برای تلویزیون و محدود‌بودن تعامل دوسویۀ سازمان‌های متولی ورزش همگانی با شبکه‌های تلویزیون است. شرایط مداخله‌گر و زمینه‌ای در برگیرندۀ ضعف شبکه‌های مرتبط با حوزۀ سلامت، نیروی انسانی تلویزیون، جذابیت ناچیز ورزش همگانی برای مخاطبان تلویزیونی وگرایش مخاطب به تماشای تلویزیون با انگیزۀ تفریح و سرگرمی می‌باشد. علاوه‌ بر این، پیامدها عبارت هستند از: سهم ناچیز ورزش همگانی از ساعات پربینندۀ ورزش تلویزیون و نقش محدود تلویزیون در ایجاد انگیزه و آگاهی نسبت به فعالیت بدنی.
doi:10.22089/smrj.2017.902 doaj:c4b6ef58b111403db08a9c38065f0ee1 fatcat:o7v3akbwyjekbouljm2bl3b6j4