Assessment of the periodontal tissue state in the dynamics of treatment of chronic catarrhal gingivitis in children suffering from diffuse nontoxic goiter

T. S. Kitsak
2019 Bukovinian Medical Herald  
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці, Україна Мета роботи -розробка нових адекватних методів патогенетичної корекції захворювань тканин пародонта у дітей із супутньою патологією щитоподібної залози. Матеріал і методи. Для вирішення поставлених завдань проведено обстеження 50 дітей віком 12-15 років. Із них 25 дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб та 25 соматично здорових дітей. Запропонований комплекс лікувальних заходів
more » ... у себе на місцевому рівні професійну гігієну ротової порожнини, застосування препарату "Лізак". До загального лікування входив комплексний вітамінно-мінеральний препарат "Кальцемін аванс" та імуностимулятор "Імупрет" на тлі базової йодотерапії. Результати. У цілому за два роки проведення запропонованих нами лікувально-профілактичних заходів вдалося збільшити кількість здорових секстантів у дітей підліткового віку з 1, 12±0,11 до 5,78±0,47 (р<0,05). На відміну від цього у дітей групи порівняння кількість інтактних тканин пародонта через 2 роки вірогідно не відрізнялася від вихідних даних -відповідно 1,16±0,15 та 2,80±0,13 секстантів. Висновок. Додаткове введення засобів метаболічної корекції та імуностимулятора значно покращує результати лікування і ще раз підтверджує важливу роль обмінних порушень у розвитку запального процесу в яснах. Ключові слова: діти, гінгівіт, дифузний нетоксичний зоб. Цель работы -разработка новых адекватных методов патогенетической коррекции заболеваний тканей пародонта у детей с сопутствующей патологией щитовидной железы. Материал и методы. Для решения поставленных задач проведено обследование 50 детей в возрасте 12-15 лет. Из них 25 детей, больных диффузным нетоксичным зобом и 25 соматически здоровых детей. Предложенный комплекс лечебных мероприятий включал в себя на местном уровне профессиональную гигиену полости рта, применение препарата "Лизак". В общее лечение входил комплексный витаминно-минеральный препарат "Кальцемина аванс" и иммуностимулятор "Имупрет" на фоне базовой йодотерапии. Результаты. В целом за два года проведения предложенных нами лечебно-профилактических мероприятий удалось увеличить количество здоровых секстантов у детей подросткового возраста с 1, 12 ± 0,11 до 5,78 ± 0,47 (р <0,05). В отличие от этого у детей группы сравнения количество интактных тканей пародонта через 2 года достоверно не отличалась от исходных данных -соответственно 1,16 ± 0,15 и 2,80 ± 0,13 секстантов. Вывод. Дополнительное введение средств метаболической коррекции и иммуностимулятора значительно улучшает результаты лечения и еще раз подтверждает важную роль обменных нарушений в развитии воспалительного процесса в деснах. Ключевые слова: дети, гингивит, диффузный нетоксичный зоб. Буковинский медицинский вестник. Т.23, № 4 (92). С. 34-39.
doi:10.24061/2413-0737.xxiii.4.92.2019.87 fatcat:wwfgbyqqcreevj6h4sejt5xzyq