Yıl:1 • Sayı:2 • Güz • 2014 • s. 39-56 ARAġTIRMA AHLAK FELSEFESĠ EKSENĠNDE GÜNAH KAVRAMI

Hasan Ocak
unpublished
ÖZET Ġnsanoğlunun dünyasında iki temel kavram vardır: Güzel ve çirkin, doğru ve yan-lıĢ, sevap ve günâh. Bu ikilemin varlığı insanoğlunun hürriyetinin bir neticesidir. Zira özgürlüğü olmasaydı söz konusu ikilemlerden biri olmayacak diğeri ile zorunlu ola-rak yetinecekti. Dini emir ve yasaklara karĢı gelme ve yaratıcıya baĢkaldırmanın da ortak adı olan günah da, bu zıt ikilemlerden birisidir. Ġnsanoğlu bu dünyaya imtihan için gönderilmiĢtir. Günah, bu imtihandan beklenen neticenin ortaya çıkması
more » ... için im-tihanın bir gereğidir. Günahların olmayıĢı, insanın imtihanı kaybetme ihtimali-nin/hakkının olmaması demektir. ABSTRACT The Concept of Sin on the Axis of Ethics Humankind has two major conceptions in his world: good and evil, right and wrong, righteousness and sinfulness. This dichotomy is the result of man's freedom; for, if he lacked freedom, he would not have one of these dichotomies and become content only with the other. Sin, being the common name for violating religious commands and prohibitions, and disobeying the will of the Creator, is one of these opposite binaries. Man is sent to this world for being tested. Sin is required in this test in order the expected result to emerge. The absence of sins is the absence of the possibility/right that man might/could lose the test.
fatcat:55eih742obcwfowkomlulnhjky