AYTMATOV'UN ESERLERİNDE SAVAŞIN İZLERİ

Baktygul KULAMSHAEVA
2015 The Journal of Academic Social Science Studies  
Özet Tarihte savaşçı ve göçebe kültüre sahip olan Türk toplulukları pek çok savaşı başlarından geçirmiştir. Türkler için bu savaşların pek çoğu, başka bir topluluğun boyunduruğu altında yaşamak istememe ve kendi başlarına bir devlet kurma arzusu ve çabasından ileri gelmiştir. Savaşların çıkış nedeni her ne olursa olsun, haklı ya da haksız gözetmeksizin, sonucu hep yıkım, ölüm, hüsran ve acı olmuştur. Öte yandan savaşlarda yaşanılanlar gelecek nesillere aktarılma amacıyla pek çok destan, türkü
more » ... çok destan, türkü ve hikâye gibi eserlere de konu edilmiştir. Bu da beraberinde savaş gibi toplumsal acı ve sıkıntıların toplumun kullandığı dil vasıtasıyla yazılı ve sözlü metinlere ve neticede de edebiyatına yön veren unsurlardan biri olmuştur. Çalışmamızda Aytmatov'un eserlerindeki savaşın getirdiği yıkım, ölüm ve savaşın geride bıraktıkları ele alınmış ve bunların toplum ve edebiyat üzerindeki etkileri yaşanılan psikolojik boyutlarıyla incelenmeye çalışılmıştır. Ayrıca Aytmatov'un bu eserleriyle Kırgız edebiyatında savaş konusunu ele alan diğer yazarlarla karşılaştırılmış, onun realist bir yazar olduğu gözler önüne serilmiştir. Böylece insanoğlunun doğasına aykırı olan savaş olgusu ve bunun getirdiği yıkımla giriştiği mücadele somutlaştırılarak Kırgız halkının 2. Dünya Savaşı sırasında yaşamış olduğu toplumsal buhranların Aytmatov'un eserleri vasıtasıyla edebiyat üzerindeki etkileri ortaya konulmuştur. Abstract Turkic community, who spent nomadic and combative life, underwent numerous wars. For the Turks, many of those wars arose from their wish not to live under the yoke of another community and from the desire and efforts to establish their own government. However, no matter what the reason is, regardless of right or wrong, the results were always the same: destruction, death and pain. It is obvious that none of the wars in the history was won
doi:10.9761/jasss2962 fatcat:zknsk2qbxjgcxcrb5ud3g55aa4