S. I. Sokolov, the secretary of the Moskovskie Vedomosti newspaper editorial office (the 1880s)
С.И. Соколов - секретарь редакции «Московских ведомостей» (1880-е гг.)

Elena V. Perevalova
2017 Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta Filologiya  
doi:10.17223/19986645/49/13 fatcat:6gxim74jl5cm3l25i4l6awtrs4