Sự phân bố và thành phần loài nấm lớn tại Khu bảo tồn Thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng, tỉnh Hậu Giang

Trần Thị Kim Hồng, Lê Trọng Thắng, Trương Thanh Tân, Bùi Trường Thọ, Nguyễn Văn Bé
2017 Can Tho University Journal of Science  
Nhận ngày 16 tháng 8 năm 2017 Chỉnh sửa ngày 06 tháng 9 năm 2017; Chấp nhận đăng ngày 10 tháng 10 năm 2017 Tóm tắt: Họ Cyclophoridae (ốc núi miệng tròn) nằm trong phân lớp ốc mang trước (Prosobranchia). Nghiên cứu về thành phần loài ốc núi miệng tròn ở khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa -Phượng Hoàng, tỉnh Thái Nguyên được tiến hành từ 10/2016 đến 5/2017. Kết quả phân tích 3144 mẫu vật thu được từ các mẫu định tính và 72 ô định lượng tại đây đã xác định được 26 loài, thuộc 9 giống. Trong đó giống
more » ... ng. Trong đó giống Cyclophorus đa dạng nhất có 11 loài, chiếm 42,31% tổng số loài; 4 giống có số loài thấp nhất là Alycaeus, Caspicyclotus, Japonia và Pterocylos cùng có 1 loài chiếm 3,85% tổng số loài. Loài phổ biến và có độ phong phú cao nhất nhất là Cyclophorus volvulus chiếm 14,73%, loài có độ phong phú thấp nhất là Cyclotus stenomphalus chiếm 0,06%. Các loài ốc núi miệng tròn thường phân bố ở những nơi có tầng thảm mục dày, mật độ trung bình 15,38 con/m 2 , nhiệt độ trung bình từ 19 0 C -29 0 C, độ ẩm trung bình từ 67% -88%. Sinh cảnh rừng tự nhiên trên núi đá vôi thành phần loài ốc núi miệng tròn phong phú nhất với 26/26 loài, chiếm 100% số loài tai đây. Các loài ốc núi miệng tròn thường xuất hiện ở độ cao từ 150m -300m. Abstract: Cyclophoridae is a taxonomic family of tropical land snails with an operculum, terrestrial gastropod mollusks in the informal group Architaenioglossa belonging to the clade Caenogastropoda. Study on species composition of Cyclophoridae in Than Sa -Phuong Hoang Nature Reserve, Thai Nguyen province was conducted from 10/2016 to 5/2017. A total of 26 species of 9 genera were recorded from identification of 3144 snail specimens collected in 72 quadrats plots. Of which, genus of Cyclophorus is the most species diverse with 11 species, accounting for 42,30% of the total species; followed by genus Cyclotus species (4 species, accounting for 15.39%); The 4 rest genera with the lowest number of species are Alycaeus, Caspicyclotus, Japonia and Pterocylos, there is only one species (3.85%) of each genus. The most popular and abundant species is Cyclophorus volvulus (accounts for 14.73%), followed by Cyclotus canaliculatus (accounts for 12.76%). The lowest abundant species is Cyclotus stenomphalus accounts for 0.06%. The species of Cyclophorid are distributed in areas with thick litter, average temperature from 19 0 C -29 0 C, average humidity 67% -88%. The richest species of snails (26 species, accounting for 100%) are found in limestone karst forest. There are 4 species of natural forest on soil mountain, while no species are found in farmland and home gardens. Cyclophoridae snail species often occur on elevations of 150m -300m.
doi:10.22144/ctu.jsi.2017.057 fatcat:4sazp4apnjduxg5ys2nnz6wfoa