KİTOSAN/SÜLFOSÜKSİNİK ASİTTEN OLUŞAN KATALİTİK MEMBRAN İLE GLİSEROLÜN ESTERLEŞME REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ

Derya Ünlü, Nilüfer Durmaz Hilmioğlu
2015 Anadolu University Journal of Science and Technology-A Applied Sciences and Engineering  
KİTOSAN/SÜLFOSÜKSİNİK ASİTTEN OLUŞAN KATALİTİK MEMBRAN İLE GLİSEROLÜN ESTERLEŞME REAKSİYONUNUN İNCELENMESİ ÖZ Gliserol, metanol veya etanolün yağ ile transesterifikasyonu ile üretilen biyodizelin temel yan ürünüdür. Son yıllarda biyodizel üretimindeki artış nedeniyle gliserolün üretimi de hızlı bir artış göstermiştir. Ancak elde edilen gliserolün, çok azı endüstride tüketilmektedir. Bu nedenle gliserolün yeni kullanım alanlarının bulunmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Elde edilen ürünlerin yakıt
more » ... kı maddesi olarak kullanılması sebebiyle gliserol ile asetik asitin esterleşme reaksiyonu yan ürün olarak elde edilen fazla gliserolün tüketilmesi için iyi bir alternatif olmaktadır. Bu çalışmada kitosan membranlar farklı sülfosüksinik asit yükleme oranlarında hazırlanmış ve esterleşme reaksiyonu için katalizör olarak kullanılmıştır. Kesikli reaktörde gerçekleştirilecek olan reaksiyonda sıcaklık (60 o C, 70 o C ve 80 o C), başlangıç reaktan mol oranı (asit/alkol=3:1, 6:1 ve 9:1), katalizör miktarı (0.5 mmol, 0.75 mmol ve 1 mmol) gibi parametrelerin reaksiyon dönüşümü üzerine etkisi incelenmiştir. Sıcaklık ve molar besleme oranı arttıkça reaksiyon dönüşümünün arttığı, katalizör miktarı arttıkça reaksiyonun hızlandığı gözlemlenmiştir. ABSTRACT Glycerol is the main by-product in biodiesel which is produced by transesterification of oil with ethanol or methanol. In recent years, biodiesel production has increased and significant amount of glycerol has been produced as by product. However, only small fraction of glycerol by product is used by industry. Glycerol which is obtained is consumed very little at industry. Therefore, new areas of usage should be found for consuming excess glycerol. . Esterification of glycerol with acetic acid is a promising method to utilize excess glycerol. In this study, sulfosuccinic acid (SSA) loaded chitosan catalytic membrane was prepared and used as catalyst for esterification reaction. The effect of temperatures (60 o C, 70 o C and 80 o C), catalyst concentration (0.5 mmol, 0.75 mmol ve 1 mmol), initial molar ratio of reactants (acid/alcohol=3:1, 6:1 ve 9:1), on conversion were studied in a batch reactor. Higher conversion was obtained by increasing temperature and initial molar ratio of reactants and reaction rate is enhanced by increasing catalyst concentration.
doi:10.18038/btd-a.55020 fatcat:qdz5nly7gncnvfji4i55uk4tz4