MARKA GENİŞLEMESİ STRATEJİSİ VE TÜRKİYE DEKİ BAZI ÜNLÜ MARKALARIN MARKA GENİŞLEMESİ DENEYİMLERİ

Ünal EFE
2017 Journal of International Social Research  
Öz İşletmeler değişen dünya şartlarına kendilerini uyarlamak durumundadırlar. Değişime kayıtsız kalmak ve piyasa koşullarına uygun pazarlama stratejileri üretememek işletmelerin iş olarak da finansal olarak da zayıflamasına ve yok olmasına neden olabilir. Marka genişlemesi bu kapsamda işletmelere önemli avantajlar sunan bir pazarlama stratejisidir. Mevcut ve güçlü bir markanın tüketiciler üzerinde oluşturduğu olumlu imajı kullanarak yeni ürünlerin piyasaya sunulması olan marka genişlemesi,
more » ... melerin finansal olarak güçlenmesine ve mevcut pazar paylarını daha da yukarı taşımalarına imkân vermektedir. İşletmelere önemli rekabet avantajı sunan marka genişlemesi stratejisi hem dünyada hem de Türkiye'de her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda, çalışmada öncelikle marka ve marka genişlemesi kavramı açıklanmıştır. Marka genişlemesi türlerine ve marka genişlemesinin başarısını etkileyen faktörlere değinilmiş, marka genişlemesinin avantaj ve dezavantajları belirlenmiştir. Son olarak da Türkiye'de bilinen önemli 5 farklı markanın marka genişlemesi uygulamaları kısaca aktarılmıştır. Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Marka, Marka Genişlemesi, Marka Stratejileri. Abstarct Companies are required to adapt themselves to changing world conditions. Being oblivious to changing and not producing marketing strategies that are appropriate to market conditions can cause businesses to be weakened financially and disappear eventually as businesses. Brand extension is a marketing strategy that offers significant advantages to businesses. The brand extension, which is the introducing new products to the market by using strong connotation of existing brand on consumers, enables businesses to become financially strong and to increase their current market share even higher. The brand extension strategy, which offers significant competitive advantages to businesses, is coming into prominence both in the world and in Turkey. In this respect, the concept of brand and brand extension are first explained in the study. The types of brand extension and the factors affecting the success of brand extension are mentioned and the advantages and disadvantages of brand extension are determined. Finally, the brand extension applications of 5 known major brands in Turkey are briefly explained.
doi:10.17719/jisr.2017.1531 fatcat:htryvruyuveojpmqjkrbwqa6ie