Epithelioid Smooth-Muscle Tumor of Vulva with Uncertain Malignant Potential: A Case Report

Fisun Ardıç Yükrük, Esra Zeynep Özkan Coşkunoğlu, Çiğdem Irkkan
2011 Acta Oncologica Turcica  
ÖZET Malignite potansiyeli belirsiz bir grup tümörü de içeren vulvanın düz kas tümörleri nadir tümörlerdir. Burada 16 yaşında kadın hastada vulvada lokalize malign potansiyeli belirsiz epiteloid düz kas tümörü sunulmuştur. Lezyon, en geniş olduğu yerde çapı 14 cm'ye ulaşan iyi sınırlı soliter kitle şeklindedir ve mikroskopik olarak çoğunlukla orta dereceli pleomorfik epiteloid hücrelerden oluşmaktadır. İmmunohistokimyasal olarak tümörde düz kas belirleyicileri ile boyanma izlenmektedir. Tümör
more » ... enmektedir. Tümör boyutunun güvenli sınırın çok üzerinde olması, tümörü oluşturan hücrelerin epiteloid morfolojili olup orta derecede pleomorfizm göstermesi ve tümörün düz kas belirleyicileri ile boyanması olguya nedeniyle malign potansiyeli belirsiz epiteloid düz kas tümörü tanısı verilmiştir. Güvenli cerrahi sınır ile eksize edilen olguda 18 aylık takip süresi sonrasında rekürrens veya metastaz saptanmamıştır. Anahtar Kelimeler: Epiteloid düz kas tümörü, vulva, malignite potansiyeli belirsiz ABSTRACT The smooth muscle tumors that include a group of uncertain malignant potential tumors are rare lesions of the vulva. In this paper a case of epithelioid smooth muscle tumor of uncertain malignant potential of the vulva in a 16-years-old woman was presented. The lesion was a well circumscribed solitary mass measuring up to 14 cm. Microscopically the lesion was composed of moderately pleomorphic epithelioid cells. Immunohistochemically the tumor is stained with smooth muscle markers. Due to the great tumor dimension, moderately pleomorphic epithelioid cells and immunohistochemical profile it was finally diagnosed as epithelioid smooth muscle tumor of uncertain malignant potential. The lump was excised with clear surgical margins. No recurrence or metastasis was detected during 18 months of follow-up.
doi:10.5505/aot.2011.02486 fatcat:kmy23et4yzgqjosrik2lnvvioq