Prosocial moral reasoning and behaviours: the role of ethics education

Martin Brestovanský
2016 Forum Pedagogiczne  
W niniejszym tekście przeanalizowano związek zachodzący między oceną lekcji etyki przez uczniów a typem rozumowania moralnego, który oni prezentują. W celu zbadania tej zależności posłużono się trzema kwestionariuszami: kwestionariuszem prospołecznego rozumowania moralnego, kwestionariuszm zachowań prospołecznych w szkole i opracowanym przez autora niniejszej publikacji kwestionariuszem oceny lekcji etyki. Próba badawcza obejmowała uczniów klas szóstych z dwudziestu sześciu szkół podstawowych z
more » ... zkół podstawowych z zachodniej części Słowacji w liczbie 579 uczestników (49,7 % dziewcząt, średnia wieku wyniosła 11,27, SD =0.71). Badanie dostarczyło dowodów na prawdziwość tezy, że pozytywne nastawienie do lekcji etyki wiąże się z wyższym poziomem rozumowania moralnego i powszechniejszym przejawianiem zachowań prospołecznych.
doi:10.21697/10.21697/fp.2016.2.19 fatcat:jmmfb2pwzvanbbv6wmjoqiwmda