Ocena wpływu kwasu elagowego na ekspresję wybranych genów regulujących cykl komórkowy w fibroblastach prawidłowych i keloidowych in vitro [thesis]

Agnieszka Garncarczyk
2011
Wykaz skrótów α-SMA -α-aktyny mięśni gładkich α-smooth muscle actin 5FU-5-fluorouracyl 5-fluorouracil ACP -kwaśna fosfataza acid phosphatase ADAM12 gen gene coding for a disintegrin and metalloproteiase AFA -przeciwciało skierowanych przeciwko fibroblastom anti-fibroblast antibody AIF -czynnik indukujący apoptozę apoptosis inducting factor ANA -przeciwciała przeciwjądrowe anti-nuclear antibodies AP-1 -białko aktywujące (czynnik transkrypcyjny) activator protein-1 Apaf-1 -czynnikiem 1 aktywujący
more » ... kaspazy apoptotic protease activity factor-1 ASK-1 -kinaza apoptosis signal-regulating kinase-1 AVEN gen gene coding for the apoptosis caspase activation inhibior BAX Bcl-2 associated X protein BH -homologiczne sekwencje domen Bcl-2 homology regions CAD -endonukleaza caspaseactive DNA-se CDK -kinaza cyklinozależna cyclin dependent kinase CDKI -inhibitor kinaz cyklinozależnych cyclin-dependent kinase inhibitor COMP -białko oligomeryczne macierzy chrząstki cartilage oligomeric matrix protein CSF-1 -czynnik stymulujący kolonie colony stimulating factor-1 CTGF -czynnik wzrostu tkanki łącznej connective tissue growth factor Cyr 61 -białko cysteine-rich angiogenic inducer 61 Drs -transbłonowe receptory śmierci death receptors DD -domena śmierci death domain ECM -macierz pozakomórkowa extracellular matrix EFA -niezbędne kwasy tłuszczowe essential fatty acid ET-1 -endotelina-1 endothelin-1 FAP-α -białko α aktywujące fibroblasty fibroblast activation protein-α Wykaz rycin Ryc. 1. Blizna keloidowa okolic mostka (a) i obręczy barkowej (b)
doi:10.48745/ppm.s22x-zz22 fatcat:swxt6h7prvg5ta2vh55vbqhy3i