Global synthesis of bounded controls for systems with power nonlinearity

M Bebiya, V Karazin
unpublished
In this work we consider the problem of global bounded control synthesis for a nonlinear system with uncontrollable rst approximation. A class of bounded controls that steer the system from any initial state to the origin in some nite time is constructed based on the controllability function method. controllability function method. Áåáiÿ Ì. Î., Ãëîáàëüíèé ñèíòåç îáìåaeåíèõ êåðóâàíü äëÿ ñè-ñòåì çi ñòåïåíåâîþ íåëiíiéíiñòþ. Ó ðîáîòi ðîçãëÿäà¹òüñÿ çàäà÷à ãëîáàëüíîãî ñèíòåçó îáìåaeåíèõ êåðóâàíü äëÿ
more » ... åëiíiéíî¨íåêåðîâàíî¨çàíåëiíiéíî¨íåêåðîâàíî¨íåëiíiéíî¨íåêåðîâàíî¨çà ïåðøèì íàáëèaeåííÿì ñèñòåìè. Íà îñíîâi ìåòîäó ôóíêöi¨êåðîâàíîñòiôóíêöi¨êåðîâàíîñòi ïî-áóäîâàíî êëàñ îáìåaeåíèõ êåðóâàíü, ÿêi ïåðåâîäÿòü ñèñòåìó iç äîâiëüíîãî íà÷àëüíîãî ñòàíó ó ïî÷àòîê êîîðäèíàò çà ñêií÷åííèé ÷àñ. Êëþ÷îâi ñëîâà: çàäà÷à ñèíòåçó, ñòàáiëiçàöiÿ çà ñêií÷åííèé ÷àñ, íåëiíiéíi ñèñòåìè, ìåòîä ôóíêöi¨êåðîâàíîñòiôóíêöi¨êåðîâàíîñòi. Áåáèÿ Ì. Î., Ãëîáàëüíûé ñèíòåç îãðàíè÷åííûõ óïðàâëåíèé äëÿ ñèñòåì ñî ñòåïåííîé íåëèíåéíîñòüþ. ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ çàäà÷à ãëîáàëüíîãî ñèíòåçà îãðàíè÷åííûõ óïðàâëåíèé äëÿ íåëèíåéíîé íåóïðàâëÿåìîé ïî ïåðâîìó ïðèáëèaeåíèþ ñèñòåìû. Íà îñíîâå ìåòîäà ôóíêöèè óïðàâëÿåìîñòè ïîñòðîåí êëàññ îãðàíè÷åííûõ óïðàâëåíèé, êîòîðûå ïåðåâîäÿò ñèñòåìó èç ïðîèçâîëüíîãî íà÷àëüíîãî ñîñòîÿíèÿ â íîëü çà êîíå÷íîå âðåìÿ. Êëþ÷åâûå ñëîâà: çàäà÷à ñèíòåçà, ñòàáèëèçàöèÿ çà êîíå÷íîå âðåìÿ, íåëè-íåéíûå ñèñòåìû, ìåòîä ôóíêöèè óïðàâëÿåìîñòè.
fatcat:mnulhjabi5c3jcmpazi2e7fvle