Tonsilla palatina'dan gelişmiş bir hamartamatöz polip

F Özer, C Ça¤›c›, F Bolat, C Y›lmazer, Fulya Özer, Alper Can, Ça¤›c›, Y›lmazer Cüneyt, Üniversitesi Baflkent, Fakültesi T›p, Burun Kulak, Boyun Bo¤az Ve Bafl (+9 others)
2009 Turk Otolarengoloji Arsivi   unpublished
The hamartomatous polyps are benign tumor-like lesions that are rarely seen in the oral cavity. 52-year-old man patient with complaint of dysphagia is presented. His examination was revealed a solitary pink-grey polipoid mass with 1x1 cm diameter originating from upper pole of left tonsil. Magnetic resonans imaging showed that a soft tissue near the left tonsil and with the same intensity. In general anesthesia the mass was excised with tonsillectomy. The histopathological examination was
more » ... amination was reported as hamartomatous polyp. The clinical features of the hamartamatous polyp are discussed with literature review. Özet ‹yi huylu tümöral lezyonlar olan hamartamatöz poliplerin oral kavite yerleflimi oldukça nadirdir. 52 yafl›ndaki erkek hasta, yut-ma güçlü¤ü flikayeti ile baflvurdu. Kulak burun bo¤az muayene-sinde sol tonsil üst kutbundan kaynaklanan yaklafl›k 1x1 cm bo-yutlar›nda gri-pembe renkli genifl sapl› polipoid kitle tespit edil-di. Bafl-boyun manyetik rezonans görüntülemesinde sol tonsile ilintili, tonsille ayn› karakterde yumuflak doku tespit edildi. Genel anestezi alt›nda tonsillektomi ile birlikte eksize edilen kitlenin histopatolojik incelemesi hamartamatöz polip olarak de¤erlendi-rildi. Bu raporda bo¤az yerleflimi nadir görülen bir hamartama-töz polip, kaynak bilgileri ile birlikte sunuldu. Anahtar Sözcükler: Tonsil, hamartamatöz polip, hamartom. Türk Otolarengoloji Arflivi, 2009; 47(3): 151-154 Girifl Hamartom veya hamartamatöz polipler, ilk ola-rak Albrecht taraf›ndan 1904 y›l›nda tarif edilen iyi huylu tümöral lezyonlar olup, normal doku ele-mentlerinin düzensiz bir flekilde anormal büyüme-sinden oluflurlar. 1 Neoplastik olmayan daha çok tü-mör benzeri iyi huylu malformasyonlar olarak ka-bul edilen bu lezyonlar›n oluflumunda konjenital defektlerin önemli oldu¤u gösterilmifltir. 2 ‹nsan vü-cudunda her yerde olabilen bu lezyonlar olufltukla-r› yerdeki matür dokunun özelliklerini tafl›r. 2,3 Bafl
fatcat:jqnpugmporfjjb4qkztuneran4