The first case of cadaveric donor liver transplantation in Juntendo University Hospital
順天堂医院における初の脳死肝移植の経験

HIROYUKI SUGO, SEIJI KAWASAKI, YOICHI ISHIZAKI, HIROSHI IMAMURA, JIRO YOSHIMOTO, NORIKO FUJIWARA, KENSUKE MORIOKA, KENJIRO KITASATO, TOMOHIKO TOKUGAWA, NOBORU NAKAYAMA, YUJI SUGIYAMA, TAKESHI INO (+7 others)
2011 Juntendo Medical Journal  
doi:10.14789/pjmj.57.525 fatcat:zst6l25zjrgtvlszg5pvyocqmu