VIII Polish Qualifications Framework. The education of researchers or transformative practitioners?
VIII Polska Rama Kwalifikacji. Kształcenie badaczy czy transformatywnych praktyków?

Anna Babicka-Wirkus, Lucie Bucharová Bucharová
2018 Pedagogika Szkoły Wyższej  
VIII Polska Rama kwalifikacji. kształcenie badaczy czy transformatywnych praktyków? 1 Wprowadzenie System szkolnictwa wyższego w Polsce jest obecnie szeroko dyskutowany w przestrzeni naukowego i publicystycznego dyskursu. Związane jest to ze zbliżającą się znaczną reformą tego poziomu edukacji. Jak wskazuje Marek Kwiek (2015, s. 22): "Uniwersytety, które w coraz większym stopniu są traktowane jak organizacje sektora publicznego, a w coraz mniejszym -jak tradycyjne, historycznie wyjątkowe
more » ... cje (akademickie), stoją dziś w Europie w obliczu kolejnych fal reform. (...) reformy stają się stałym elementem pejzażu akademickiego (...)". Dotyczą one także polskich szkół wyższych. Pośród debat dotyczących finansowania uniwersytetów, problematyki mobilności kadry akademickiej, czy też zróżnicowania uczelni na badawcze, badawczo-dydaktyczne i dydaktyczne 2 pojawiła się budząca wiele kontrowersji w środowisku naukowym kwestia wprowadzenia, obok tradycyjnych doktoratów (naukowych), tzw. doktoratów wdrożeniowych (industrial doctorate). W trakcie pisania tego artykułu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw 1 Artykuł powstał w ramach projektu, który otrzymał fundusze z programu Unii Europejskiej Horizon 2020 badania i innowacje w ramach umowy grantu Marii Skłodowskiej-Curie o numerze 676452. 2 Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przedstawił dnia 19.09.2017 r. ostateczny projekt ustawy 2.0, zgodnie z którym uczelnie będą się dzielić na akademickie i zawodowe. Spośród akademickich będą wyłaniane w drodze konkursu uczelnie badawcze. Jest to tylko kosmetyczna zmiana nazewnictwa w porównaniu z wcześniejszymi propozycjami.
doi:10.18276/psw.2017.1-04 fatcat:p5odyw4dxrdevnv35mvxb3tkwm