Çocuklarda demir eksikliği anemisinin tiroid hormonları üzerine etkisi

Zahide Yalaki, Bülent Alioğlu
2017 Ege Tıp Dergisi  
Amaç: Demir eksikliği anemisi ve tiroid hormonları arasındaki ilişkinin araştırıldığı erişkin ve çocuk çalışmaları az sayıdadır. Bu çalışmada çocuklarda sık görülen demir eksikliği anemisi ile tiroid hormonları arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 6 ay-17 yaş arası toplam 102 çocuk (70 demir eksikliği anemisi olan grup ve 32 kontrol grubu) alındı. Tüm hastalardan tam kan sayımı, serum demiri, demir bağlama kapasitesi, ferritin ve tiroid hormonları için kan
more » ... ndı. Çalışma için hastanemiz etik kurulundan onam alındı. Elde edilen veriler SPSS 15.00 programı kullanılarak değerlendirildi. Bulgular: Çalışma grubunun ortanca yaşı 7.5 yaş ve % 62.9'u kız idi, kontrol grubunun ortanca yaşı 6 yaş ve % 65.6'ı kız idi. Çalışma grubu ile kontrol grubu arasında yaş ve cinsiyet açısından fark saptanmadı (p>0.005). Çalışma grubunda TSH ortalaması 2.03±0.95 µIU/mL, serbest T4 (ST4) ortalaması 1.09±0.21 ng/dL, ve serbest T3 (ST3) ortalaması 3.25±0.68 pg/dL iken, kontrol grubunda TSH ortalaması 2.15±0.94 µIU/mL, ST4 ortalaması 1.14±0.16 ng/dL, ST3 ortalaması 3.45±0.56 pg/dL idi ve istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p=0.540, p=0.255, p=0.149). Ancak ST4 ile hemoglobin arasında pozitif korelasyon saptandı (p=0.031, r=0.214). Sonuç: Çalışmamızda hemoglobin ile ST4 arasında pozitif korelasyon saptandı. Bu nedenle çocukluk çağında büyüme, bilişsel gelişimi ve zeka gelişiminde önemli olan demir ve tiroid hormonları arasındaki ilişkinin araştırılacağı daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmüştür. Anahtar Sözcükler: Demir eksikliği anemisi, tiroid hormonu, çocuk. Abstract Aim: There are few studies that investigate the relationship between iron deficiency anemia and thyroid hormones. The aim of this study is to evaluate the relationship between iron deficiency anemia, a common disease of childhood, and thyroid hormones. Materials and Methods: A total of 102 children (70 in the study group and 32 in the control group) ranging in age from 6 months to 17 years were included in the study. Blood samples were obtained from the children to determine total blood count, blood iron, total iron binding capacity, ferritin, and thyroid hormone levels. Results: The median age of the study group was 7.5 years and 62.9% of the subjects were female. Gender and age distribution of the groups were not different (p>0.005). The mean thyroid-stimulating hormone (TSH) level was 2.03±0.95 µIU/mL, mean free thyroxine (FT4) was 1.09±0.21 ng/dL, and mean free triiodothyronine (FT3) was 3.25±0.68 pg/dL in the study group. In the control group, mean TSH was 2.15±0.94 µIU/mL, mean FT4 was 1.14±0.16 ng/dL, and mean FT3 was 3.45±0.56 pg/dL. There was no statistically significant difference between the groups in TSH, FT4, or FT3 levels (p=0.540, p=0.255, and p=0.149, respectively). However, there was a positive correlation between FT4 and hemoglobin (p=0.031, r=0.214).
doi:10.19161/etd.344243 fatcat:svu65tjflneexiiubvlotpvpyq