АНГЛОМОВНІ РЕКЛАМНІ СЛОГАНИ ОРГТЕХНІКИ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ АСПЕКТ

Марія ІВАНЧЕНКО
2022 Актуальні питання іноземної філології  
На сьогоднішній день сферу людської діяльності неможливо уявити без такого явища, як реклама. Реклама спрямована на привернення суспільної уваги до якогось явища, товару або послуги. Найбільш цікавим з точки зору вивчення рекламного повідомлення, є рекламний слоган, покликаний створити образ, що запамятовується, що несе основну інформацію про рекламований об'єкт. Ефективність роботи у сучасних закладах та офісах прямопропорційно залежить від оргтехніки, якою вони користуються, тобто комплексу
more » ... ханічних та електронних пристроїв. Оргтехніка закордонного виробництва користується неабияким попитом у нашій країні. При просуванні продукту в іншій країні виникають мовностилістичні, лінгвокультурологічні, мовні та соціолінгвістичні проблеми, вирішення яких залишається за перекладачем. Таким чином переклад рекламних слоганів таких товарів сьогодні є надзвичайно актуальним. Мовний матеріал складають рекламні слогани інтернет сайтів оргтехніки таких провідних виробників як Intel, HP (Hewlet-Packard), Asus, Acer, MSI (Micro-Star International), Philips, Apple. З проведеного аналізу, можна дійти висновку, що для перекладу рекламних слоганів оргтехніки застосовуються такі види перекладацьких трансформацій як лексичні, граматичні та семантичні. Відповідно до статистичних даних дослідження найчастіше перекладачі звертаються до прийому лексичної заміни. Є декілька причин застосування цього перекладацького прийому, а саме наявність в мові перекладу контекстуального синоніма, який може посилити екстралінгвістичний вплив слогану; наявність метафоричних прикметників в оригінальному слогані; виключення вірогідності негативного сприйняття слогану; модифікація синтаксичної структури і засобів стилістичної виразності оригінального слогану при перекладі українською мовою. Серед лексичних перекладацьких прийомів для перекладу аналізованих рекламних слоганів використовують експлікацію, опущення та генералізацію. Зовсім незначна частина досліджуваного матеріалу, 2 %, відтворена українською мовою шляхом зміни синтаксичної структури речення. Семантичні перекладацькі трансформації представлені прийомом підбору еквіваленту (6 %), а, також, опущення метафор та ідіом (2 %).
doi:10.32782/2410-0927-2022-16-10 fatcat:xb3ybmisezcj3fyt6amczfrw44