On stability of cylindrical shell under normal external pressure
К устойчивости цилиндрической оболочки при нормальном давлении

L.A. Movsisyan, G.G. Nersisyan
2011 Natsional'naya Akademiya Nauk Armenii. Izvestiya. Seriya Mekhanika  
Մեխանիկա 64, №4, 2011 Механика УДК 539.3 К УСТОЙЧИВОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ МОВСИСЯН Л.А., НЕРСИСЯН Г.Г. Ключевые слова: цилиндрическая оболочка, устойчивость, нормальное давление, окружное и продольное усилия, минимальная нагрузка. Keywords: Cylindrical shell, stability, external pressure, circular and longitudional strains, minimal pressure. Մովսիսյան Լ.Ա., Ներսիսյան Գ.Գ. Նորմալ ճնշման տակ գլանային թաղանթի կայունության մասին Արտաքին նորմալ ( համասեռ և անհամասեռ)
more » ... նշման տակ գլանային թաղանթի կայունությունը հետազոտվում է տարբեր եզրային պայմանների դեպքում: Եզրային պայմաններն այնպիսինն են, որ նախնական շրջանային ճիգից բացի առաջանում է նաև երկայնական ճիգ: Movsisyan L.A., Nersisyan G.G. On stability of cylindrical shell under normal external pressure Stability of cylindrical shell under normal external (uniformly and nonuniformly) pressure for different boundary conditions is investigated. By such boundary conditions that except circular strain also longitudinal strain is appeared. Изучается устойчивость цилиндрической оболочки для различных граничных условий при внешнем нормальном (равномерном и неравномерном) давлении. Граничные условия такие, что помимо начального окружного усилия появляется также продольное усилие.
doi:10.33018/64.4.7 fatcat:y4kpdi6klfaudntnotxg6drnym