Motion Analysis Tool for Diagnosis of Orthopedic Disorders

Pavel Jičinský, Jan Mareš
2020 Transactions of the VSB : Technical University of Ostrava  
Rehabilitation after invasive surgeries of large joints is a necessary part of a convalescence process. In clinical practise, the rehabilitation results and its course are assessed by the subjective view of the attending physician and the evaluation depends on the amount of his experience. The modern trend is to supplement this view with measured data and metrics, which objectively assess the course of the convalescence process. This approach is usually implemented by measuring the patient's
more » ... ion data and creating a computer model, which is then examined. The patient's motion is usually recorded in form of measuring the acceleration of the limb segments, measuring the muscle potential (electromyography) or recording a video with subsequent image analysis. The goal of this work is to create a comprehensive system of objective assessment of the rehabilitation using patient's motion data recording with subsequent analysis of the measured data by classification application. The motion is represented by data from accelerometers placed on flexible bands on the assessed joints supplemented by electromyography signals of the active muscles. The paper contains a brief research of commercially available solutions and a description of the proposed device that will be tested in clinical conditions. The device is in the development phase. Abstrakt Rehabilitace pacientů po invazivních operacích velkých kloubů je nezbytnou součástí rekonvalescenčního procesu. V klinické praxi jsou její výsledky a průběh posuzovány subjektivním pohledem ošetřujícího lékaře a vyhodnocení je závislé na jeho předchozích zkušenostech. Moderním trendem je doplnění tohoto pohledu o naměřená data a metriky, popisující objektivně vývoj rekonvalescence. Tento přístup bývá realizován měřením pohybových dat pacienta a vytvořením počítačového modelu, který se poté zkoumá. Pohyb pacienta je běžně zaznamenáván formou měření zrychlení segmentů končetin, měření svalového potenciálu (elektromyografie), nebo snímáním a následnou analýzou obrazových dat. Cílem práce je vytvoření komplexního systému objektivního posouzení průběhu rehabilitace s využitím snímání pohybových aktivit pacienta a následným posouzením naměřených hodnot klasifikační aplikací. Pohybová data představují záznamy z akcelerometrů umístěných na flexibilních páscích na zkoumaných kloubech a záznamy z elektromyografie. Příspěvek obsahuje stručnou rešerši komerčně dostupných řešení a popis navrhovaného zařízení, které bude testováno v klinických podmínkách. Zařízení je fázi vývoje.
doi:10.22223/tr.2020-1/2058 fatcat:kvjdqkavmzebpcyb7fddhrccdm