The relationship between the private and public law
Odnos privatnog i javnog prava

Goran Milojević
2020 Pravo - teorija i praksa  
REZIME: Analiziranje međusobnog odnosa bilo koja dva pojma, pa tako i odnosa javnog i privatnog prava, svakako mora početi njihovim defi nisanjem. Jedinstvena definicija pojmova javno pravo i privatno pravo nije usvojena u modernoj pravnoj teoriji, a isto tako ne postoji saglasnost oko značenja ovih pojmova istorijski posmatrano. Praksa i deo teorije čak negira potrebu za ovakvom podelom, ističući da je u pitanju razgraničenje isključivo akademske prirode. U ovom radu biće izvršena kratka
more » ... vršena kratka istorijska analiza pojmova javno i privatno pravo, kao i teorija o kriterijumima razgraničenja, a zatim će biti iznet prikaz međuzavisnosti ove dve, po mnogim autorima, temeljne grane prava kroz nekoliko instituta kod kojih se njihov domet prepliće. Ključne reči: privatno pravo, javno pravo, odnos pojmova, savremena pravna misao, internacionalizacija prava Definisanje pojmova privatno pravo i javno pravo i (ne)mogućnost razgraničenja Osnovni razlog nepostojanja jedinstvene definicije javnog i privatnog prava jeste nejasan kriterijum podele, što je vodilo pojavi velikog broja teorija. Prema teo riji interesa javno pravo je ono kojim se štite javni, državni interesi, dok je privatno pravo ono kojim se štite privatni interesi, interesi pojedinaca. Prema teoriji subjekta činioci javnog prava su država i druga javna tela kao i odnosi u kojima oni učestvuju, dok se privatno pravo tiče pojedinaca i njihovih odnosa. Teorija porekla norme razlikuje pravo koje država stvara, odnosno norme koje država donosi i pravo koje ne potiče od države. Shodno teoriji subordinacije za javno pravo je karakterističan odnos podređenosti (država-građanin), dok je za privatno pravo karakterističan
doi:10.5937/ptp2001047m fatcat:hfmkwjgkmnbfjlbl4j3foinc54