Üniversitede Çalışan Akademik ve idari Kadın Personelin Kalsiyum Tüketim Durumlar

ÇEKAL Nurten;AKTAS
2002 Journal of Agricultural Sciences  
Özet: Araşt ı rma kapsam ı na üniversitede çal ışan 369 kad ı n personel al ı nm ıştı r. Kad ı nları n ya şlar ı 18-72 aras ı nda değişmekte olup % 88'i 45 ya ş ve daha küçük, % 12'si ise 46 ya ş ve daha büyüktür. Kad ı nlar ı n % 58.27'si evli, % 41.73'ü bekard ı r. Kad ı nları n % 53.12'si hiç do ğ um, % 84.55'i de hiç dü şük yapmam ıştı r. Kay ı p ve çürük di şi olanlar, kısmi protezi olanlar ı n oranlar ı s ıras ı yla % 48.77, % 20.33, % 19.34'tür. Di şlerinin hepsi sa ğ lam olanlar ı n
more » ... ı ise % 7.32'dir. Bugüne kadar vücudunda k ı rı k olanlar % 13.21 oran ı ndad ı r. Kemiklerinden gelen a ğrısı olanlar ı n oran ı % 31.98'dir. Kad ı nlar ı n 24 saatlik besin tüketimleri esas al ı narak yap ı lan hesaplamada kalsiyumu % 46.34'ü yetersiz, % 42.00'si yeterli, % 11.66's ı nı n ise fazla tüketti ği saptanm ışt ı r. Anahtar Kelimeler: kalsiyum, çal ışan kad ınlar Abstract: The research included in total of 369 females the ages different between 18 to 72 and of the females 88 % were 45 age and younger and 12 % were 46 age and longer. Of the total number, 58.27 % were married, 37.40 % were single. The 53.12 % of females have never giyen birth and 84.55 % of females have never had miscarriages. Those with lost and decayed teeth, and partial oral prosthesis respectively were 48.77 %, 20.33 % and 19.34 %. Those with healthy teeth were 7.32 %. Those with broken up to date were 13.21 %. Those with joint and bane generated pain were 31.98 %. According to the 24 hour food consumption, calcium intake were found insufficient in 46.34 % adequate in 42.00 %, and excessive in 11.66 %.
doi:10.1501/tarimbil_0000000740 fatcat:tansmcgiyvbcdanfasio4lachm