Penerimaan dan Penggunaan Portal E-Warga dalam Kalangan Kakitangan Universiti Kebangsaan Malaysia (The Acceptance and Use of E-Warga Portal Among Universiti Kebangsaan Malaysia Staff)

Muhammad Adnan Pitchan, Universiti Kebangsaan Malaysia
2020 Jurnal Komunikasi Malaysian Journal of Communication  
ABSTRAK Revolusi industri 4.0 telah merancakkan pembangunan pelbagai aplikasi dalam talian yang lebih interaktif dan mesra pengguna. Ini merupakan satu cabaran kepada pihak pengurusan dalam usaha mengadaptasi aplikasi dalam talian, urus tadbir sesebuah universiti terutama untuk mengurus pelbagai data serta maklumat yang melibatkan kepelbagaian pihak berkepentingan. Sesuatu sistem terbina disebabkan pelbagai faktor seperti mudah untuk digunakan, kebergunaan sistem tersebut, kepercayaan terhadap
more » ... eselamatan sistem, kualiti maklumat, kualiti sistem dan juga kualiti perkhidmatan yang disediakan. Universiti Kebangsaan Malaysia telah lama membangunkan satu aplikasi dalam talian yang dikenali sebagai Portal e-Warga untuk meningkatkan produktiviti, keberkesanan dan kecekapan capaian dalam kalangan kakitangan universiti. Pandangan dan maklum balas daripada pengguna sistem amat penting untuk melihat dan membuat penambahbaikan ke atas sistem aplikasi dalam talian seperti Portal e-Warga ini. Kajian analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengenalpasti pandangan kakitangan UKM terhadap penggunaan Portal e-Warga. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif dengan melibatkan seramai 600 responden yang terdiri daripada tiga kumpulan iaitu kakitangan Pelaksana, Pengurusan & Profesional serta Akademik. Hasil kajian mendapati kualiti sistem membantu urusan kerja warga UKM dan kualiti perkhidmatan portal e-Warga penting untuk membantu kakitangan bekerja secara berkesan dalam organisasi. Kata kunci: Penggunaan, portal e-Warga, aplikasi dalam talian, industri 4.0, ICT. ABSTRACT The industrial revolution 4.0 has spurred the development of a more interactive and user-friendly dalam talian application. In adapting to dalam talian applications, managing a university's governance especially to manage a variety of data and information involving various stakeholders, is a challenge for the management. Usage of a system is due to various factors such as ease of use, the usability of the system, believe in system security, information quality, system quality and the quality of services provided. The National University of Malaysia has been developing an dalam talian system that is called e-Warga Portal which is aim to improve productivity, effectiveness and efficiency in university performance among its workforce. The views and feedback from users are crucial for making improvements to dalam talian application systems such as the e-Warga Portal in UKM. This study uses descriptive analysis, aims to identify the views of UKM staff on the use of e-Warga Portal at university. Methodologically, this study utilized a quantitative method in which 600 respondents participated in this study. Respondents consist of three groups, namely Executive, Management & Professional and Academic staff. The results show that the quality of the system helps the respondents on their tasks and the quality of e-Warga portal services is important to help staff work effectively in the organization.
doi:10.17576/jkmjc-2020-3602-15 fatcat:yd2aplvk7bcuxljiismnfbmvrq