Cam iyonomer içerikli dört farklı restoratif materyalin yüzey pürüzlülüklerinin değerlendirilmesi

Özge Kam Hepdeniz, Özlem Seçkin Kelten, Osman Gürdal
2019 SDÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ  
Özet Amaç: Restoratif prosedürlerde temel amaçlardan biri restorasyonlarda, daha iyi bir estetik ile sonuçlanan ve dental plak birikiminin en aza indirilmesini sağlayan pürüzsüz yüzeyler elde etmektir. Restoratif materyalin pürüzlülük gibi bir yüzey karakteri, materyalin kalitesini ve klinik davranışını belirleyebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, cam iyonomer içerikli dört farklı restoratif materyallerin yüzey pürüzlülüklerinin değerlendirilmesidir. Materyal-Metot: Çalışmada cam iyonomer
more » ... am iyonomer içerikli dört farklı tipte restoratif materyal; rezin modifiye cam iyonomer siman (RMCİS) (Fuji II LC), giomer (Beautifil II), amalgomer (Amalgomer CR) ve cam karbomer (GCP Glass Fill) kullanıldı. Her bir materyal için, 6 mm çapında ve 2 mm kalınlığında 16 tane disk şeklinde örnek, teflon kalıplar kullanılarak hazırlandı ve toplam 64 örnek elde edildi (n=16). Materyaller üretici firmaların önerileri doğrultusunda sertleştirildi. Hazırlanan örnekler, 24 saat süresince 37°C'de, distile suda bekletildi. Örneklerin yüzey pürüzlülük testleri, kontakt tarzda mekanik bir profilometre cihazı (Mitutoyo SJ-210) ile yapıldı. Örneklerin merkezinden olmak üzere her bir örnekten 3'er adet ölçüm yapıldı ve yüzey pürüzlülük verileri (Ra) ölçüm değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplandı. Verilerin istatistiksel değerlendirmesi, tek yönlü varyans analizi ve Bonferroni çoklu karşılaştırma testi ile yapıldı. İstatistiksel önemlilik düzeyi p<0,05 olarak kabul edildi. Bulgular: RMCİS, giomer, amalgomer ve cam karbomerin yüzey pürüzlülüğü değerleri (Ra) sırası ile; 0,30; 0,31; 0,48 ve 0,49 olarak bulundu. Amalgomer ile cam karbomer arasında ve RMCİS ile giomer arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0,05). Amalgomer ve cam karbomerin yüzey pürüzlülüğü değerlerinin, RMCIS ve giomerin yüzey pürüzlülüğü değerlerinden istatistiksel olarak anlamlı derecede daha yüksek olduğu belirlendi (p<0,05). Sonuç: Cam iyonomer içerikli restoratif materyallerin rezin içeriğinin yüzey pürüzlülüğünü olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir. Fakat, restoratif materyallerin yüzey özellikleri klinik performanslarının değerlendirilmesi için tek başına yeterli bir kriter değildir. Anahtar kelimeler: Cam iyonomer, Yüzey Özellikleri. Abstract Objective: In restorative procedures, one of the fundamental purposes is to obtain restorations with smooth surfaces, resulting in better esthetics and minimizing the accumulation of dental plaque. A surface character, such as roughness, can determine the quality and clinical behavior of a material. The purpose of this study is to evaluate the surface roughness of four different restorative materials containing glass ionomer. Material-Method: Four different restorative materials containing glass ionomer; resin modified glass ionomer cement (RMGIC) (Fuji II LC), amalgomer (Amalgomer CR), giomer (Beautifil II) and glass carbomer (GCP Glass Fill) were used in this study. For each restorative material, 6 mm in diameter and 2 mm in thickness 16 disc shaped specimens were prepared with cylindrical teflon mold and total of sixty four specimens were obtained (n=16). Restorative materials were cured according to the manufacturer recommendations and then were stored in distilled water at 37 o C for 24 h. The surface roughness was measured using a contact designed mechanical profilometer (Mitutoyo SJ-210). Three measurements were performed from the center of each specimen and surface roughness data (Ra) were calculated by taking the arithmetic mean of the measured values. The results were statistically evaluated by one-way ANOVA and Bonferroni multiple comparison test. Statistical significance level was accepted as p <0.05. Results: The surface roughness values (Ra) of RMGIC, giomer, amalgomer and glass carbomer were; 0.30; 0.31; 0.48 and 0.49 respectively. There was no statistically significant difference between amalgomer and glass carbomer and between RMGIC and giomer (p>0.05). Surface roughness values of the amalgomer and glass carbomer were significantly higher than the surface roughness values of RMCIS and giomer (p <0.05). Conclusions: It has been observed that the resin content of the restorative materials containing glass ionomer affects the surface roughness positively. However, surface properties of restorative materials are not sufficient criteria to assess their clinical performance.
doi:10.22312/sdusbed.468329 fatcat:xzp27eclnzhjjairh22tq3k4o4