The Map of the Sociology of Law

Alexander Kondakov
2015 Sociologičeskoe Obozrenie  
doi:10.17323/1728-192x-2015-1-286-290 fatcat:4ayvdjzgznf4nhxdynye3r45tq