Oral Mucosa in Systemic Diseases and Syndromes

Algün Polat Ekinci, Can Baykal
2006 Turkderm  
Özet Birçok sistemik hastalık veya sendromun ağız içinde özgün olan ya da olmayan bulgusu görülebilir. Ağız lezyonları, hastalığın erken döneminde ortaya çıktığında tanı koymada yol gösterici ilk bulgu olabileceği gibi hastalığın tamamlayıcı bulgusu olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu derlemede, sık görülen sistemik hastalıkların ve nispeten sık olan genodermatozların özgün olan ve olmayan oral bulgularından bahsedilerek bazı bulgular daha ayrıntılı olarak irdelenmiştir. (Türk derm 2012; 46
more » ... (Türk derm 2012; 46 Özel Sayı 2: 96-104) Anah tar Ke li me ler: Ağız bulgusu; sistemik hastalıklar; genodermatozlar Sum mary Spesific or nonspesific oral lesions may be seen in the course of many systemic diseases or syndromes. While some may be early signs and first clues that may be helpful in the diagnosis or may be seen as complemantary findings. In this review, spesific or nonspesific findings of common systemic diseases and relatively frequent genodermatoses will be reviewed, and some will be discussed in detail. (Turk derm 2012; 46 Suppl 2: 96-104) Türk derm-De ri Has ta lık la rı ve Fren gi Ar şi vi Der gi si, Ga le nos Ya yı ne vi ta ra f›n dan ba s›l m›fl t›r. Turk derm-Arc hi ves of the Tur kish Der ma to logy and Ve ne ro logy, pub lis hed by Ga le nos Pub lis hing.
doi:10.4274/turkderm.46.s2.18 fatcat:j2gjujfufjgidl4nrauulsofie