Ways of Formation of Professionally Oriented Competence in Russian Speaking to the Foreign Students in Management

Vita Nikolayenko, Valentinovna
unpublished
The article is dedicated to the description of the model of professional communication of foreign students in economics. The structure of this model consists of three levels: the level of learning of the language material, its creation and its recombination and the creation of students' own texts. Thus, all three levels interact with each other and their sequence is rather conventional. The analysis of the approaches to modeling and interpretation highlighted in the article allowed to
more » ... its importance and applicability in the field of foreign language education practice. Ніколаєнко Віта Валентинівна Шляхи формування професійно орієнтованої російськомовної компетентності іноземних студентів-менеджерів. У статті описана навчальна модель формування основ професійного спілкування студентів-іноземців економічного профілю навчання. Навчальна модель має трирівневу структуру, що складається з рівнів засвоєння матеріалу, його перекомбінування і породження власного тексту студентами. При цьому всі три рівня взаємодіють один з одним і їх послідовність досить умовна. У статті акцентується увага на необхідності аналізу наукових підходів до пошуку шляхів формування російськомовної компетентності іноземних студентів. Ключові слова: навчальна модель, професійне спілкування, професійна діяльність, професійно орієнтоване навчання, моделювання професійної діяльності. І. Актуальність статті. Аналіз сучасного стану методики навчання професійно орієнтованому спілкуванню російською мовою студентів-іноземців-майбутніх економістів та менеджерів дозволяє констатувати його недостатню розробленість, свідченням чого служить або повна відсутність, чи поодинока наявність сучасних альтернативних підручників, методичних розробок, посібників і т.ін. у вузах України, орієнтованих на студентів перших-других курсів зазначених спеціальностей, які б відображали не тільки специфіку професійно орієнтованого спілкування російською
fatcat:s63os2pkubbypd67kyyqhj5nui