MYKOLO BIRŽIŠKOS (1882–1962) ETNOMUZIKOLOGINĖ TERMINIJA

Rimantas Sliužinskas
2020 Res Humanitariae  
Rimantas Sliužinskas Lietuvos muzikos ir teatro akademija M Y KO L O B I R Ž I Š KO S ( 1 8 8 2 -1 9 6 2 ) E T N O M U Z I KO L O G I N Ė T E R M I N I J A Anotacija Straipsnis skirtas etnomuzikologinės terminijos, vartotos vieno žymiausių XX a. pirmosios pusės mokslininko, visuomenininko, lietuvių tradicinių dainų tyrinėtojo profesoriaus Mykolo Biržiškos studijoms. M. Biržiškos mokslinė veikla buvo labai plati. Jis tyrinėjo senąją lietuvių literatūrą, rašė vadovėlius, paskelbė daug straipsnių.
more » ... bė daug straipsnių. Tai "Donelaičio gyvenimas ir raštai", "Lietuvių dainų literatūros vadovėlis", "Mūsų raštų istorija", "Rinktiniai mūsų senovės raštai", "Iš mūsų kultūros ir literatūros istorijos", "Senasis Vilniaus universitetas", "Lietuvos geografija" ir kt. Jį itin domino lietuvių kultūros ir literatūros istorija, jis bandė susisteminti lietuvių literatūrą, pateikti bendrą jos apžvalgą, taip pat susisteminti visas surinktas lietuvių liaudies dainas. Savo raštuose jis yra atkreipęs dėmesį į įvairias svarbias lietuvių liaudies dainų ypatybes. Svarbi vieta šiuose tyrimuose skiriama lietuvių liaudies dainų žanrinės sudėties analizei, jų klasifikavimo sistemos kūrimui. M. Biržiškos laikų lietuviškosios etnomuzikologinės terminijos žodynas dar nebuvo suformuotas, tad jam teko kurti naujus terminus ir tikslinti naujas tokių terminų sampratas. Jo etnomuzikologinės terminijos studijos yra aktualios ir nūdienos mokslininkams -etnomuzikologams, lietuvių tradicinės muzikinės kultūros tyrėjams bei puoselėtojams. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Mykolas Biržiška, etnomuzikologija, terminija, tradicinės dainos, dainų žanrai, muzikos instrumentai, muzikos teorija. Abstract The article presents and analyses the ethnomusicological terminology used by Professor Mykolas Biržiška , an outstanding scholar, publicist, and researcher of traditional Lithuanian songs. The scientific activity of M. Biržiška was very extensive. He researched old Lithuanian literature, wrote textbooks, and published many articles. They include 'The Life and Writings of Donelaitis', 'Textbook of Lithuanian Song Literature', 'The History of Our Literature', 'Our Ancient Writings', 'Old Vilnius University', 'Lithuanian Geography', and others. He was particularly Rimantas Sliužinskas Mykolo Biržiškos (1882-1962 etnomuzikologinė terminija interested in the history of traditional Lithuanian culture, and tried to systematise Lithuanian literature, provide a general overview of it, and systematise all collected Lithuanian folk songs. He drew attention to various important features of Lithuanian folk songs in his writings. An important part of this research was devoted to the analysis of the composition of Lithuanian folk songs and the development of a system for their classification. In Biržiška's times the dictionary of Lithuanian ethnomusicological terminology had not yet been formed, so he had to create new terms and propose new concepts for these terms. His works on the creation of ethnomusicological terminology are also of interest to contemporary scholars: ethnomusicologists, folklorists, and researchers of traditional Lithuanian singing and instrumental folklore.
doi:10.15181/rh.v26i0.2053 fatcat:wht5nn2x2nbrxfpobptri4blcy