Banks' position from the aspect of financial indicators analysis
Pozicija banaka sa aspekta analize finansijskih pokazatelja

Sanja Bakić, Zdravko Petković
2020 Oditor - casopis za Menadzment finansije i pravo  
Likvidnost se može definisati kao sposobnost subjekta da izmiri kratkoročne obaveze po dospeću. Predmet ovog istraživanja je analiza položaja banaka na tržištu novca s ciljem utvrđivanja njihove efikasnosti sa aspekta pokazatelja likvidnosti i pokazatelja ROA i ROE banaka. Istraživanje je sprovedeno na osnovu metode analize i sinteze. Rezultati istraživanja obavljenog na primeru Banka Intese a.d. Beograd i Komercijalne banke a.d. Beograd pokazuje da su banke na kraju 2016. ostvarile pozitivan
more » ... tvarile pozitivan finansijski rezultat i profitirale, a da je bankarski sektor likvidan i da likvidnost ne predstavlja pretnju za finansijsku stabilnost. Da bi se omogućio održivi razvoj poslovne efikasnosti banaka, potrebno je kontinuirano prilagođavanje bankarskog sektora promenama na tržištu. Ključne reči: likvidnost, pokazatelji poslovanja, pokazatelji prinosa. JEL: G21 Uvod Uspešnost funkcionisanja jednog privrednog sistema ogleda se u stabilnim monetarnim i ekonomskim tokovima u jednoj državi. Bankarski sektor čini bitan segment funkcionisanja državnog sistema, te je kao takav pomoću kredita i depozita povezan sa finansiranjem društvene reprodukcije. Bankarski sistem se decenijama menjao i transformisao. Do bržeg razvoja banaka uslovilo je jačanje konkurencije i razvoj nebankarskog sektora(Prdić, 2020), a koji nude proizvode u usluge koje su mnogo slične onim proizvodima i uslugama koje nude banke. Likvidnost se može definisati kao sposobnost subjekta da izmiruje svoje obaveze koje su kratkoročnog karaktera na vreme (Deaton, 1989; Avino, 2019) . Abstract Liquidity can be defined as an entity's ability to settle short-term liabilities on maturity. The subject of the research is the analysis of banks' position in the money market, with the aim of determining their effectiveness from the aspect of liquidity indicators and indicators of ROA and ROE banks. The research was conducted on the basis of the method of analysis and synthesis. The results of the research conducted on the example of Bank Intesa a.d. Belgrade and 61 Komercijalna Banka a.d. Belgrade shows that at the end of 2016, banks achieved a positive financial result and operated profitably, and that the banking sector is liquid and that liquidity is not a threat to financial stability. In order to enable sustainable development of banks' business efficiency, it is necessary to continuously adapt the banking sector to changes in the market. Datum prijema (Date recieved): 22.12.2019. Datum prihvatanja (Date accepted): 22.04.2020.
doi:10.5937/oditor2002039b fatcat:xmao3iq3a5dufipzwmwoxch63y