АЛГОРИТМ СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПАУЗИ МІЖ ПРОПУСКАМИ ЗЛИТКУ У ПРОЦЕСІ РЕВЕРСИВНОЇ ПРОКАТКИ

Сергій Кармінович Мещанінов, Анатолій Тимофійович Нельга, Руслан Віталійович Волошин, Денис Сергійович Кривенцов
2019 Математичне моделювання  
Розділ 2. Моделювання та оптимізація в технології конструкційних матеріалів 107 DOI: УДК 621.18:622 С.К. Мещанінов, д.т.н., професор А.Т. Нельга, старший викладач Р.В. Волошин, завідувач лабораторії Д.С. Кривенцов, магістр Дніпровський державний технічний університет, м. Кам'янське АЛГОРИТМ СКОРОЧЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ПАУЗИ МІЖ ПРОПУСКАМИ ЗЛИТКУ У ПРОЦЕСІ РЕВЕРСИВНОЇ ПРОКАТКИ Розглянуто алгоритм скорочення тривалості паузи між прокаткою сусідніх розкатів циклу, який полягає в тому, що визначається
more » ... що визначається точка переходу швидкості прокатки на швидкість викиду метала із валків, яка повинна з цього моменту бути зниженою. Для визначення цієї точки переходу враховується маса і довжина частини розкату,що ще знаходиться у робочих валках. Зменшення тривалості середньої паузи в циклі прокатки не лише підвищує продуктивність, але й істотно впливає на стабільність технологічного процесу прокатки. Ключові слова: алгоритм; тривалість паузи; темп прокатки; реверсивний стан; прокатні механізми; пропуски. The algorithm of reduction of duration of pause is considered between rolling of nearby rolls of cycle, which consists in that a transit of speed of rolling point is determined on speed of extras threw from rollers, which from this moment must be less than. For of determination of this transit point mass and length of part of metal of is taken into account, that yet is in the working felling. It is indicated on connection of brief duration of pause with the increase of rate of rolling. Keywords: algorithm; duration of pause; rate of rolling; reversible figure; rental mechanisms; admissions. Постановка проблеми Збільшення темпу плющення на реверсивних станах є одним з актуальних завдань у прокатному виробництві, що вимагають ефективного рішення. Характерною особливістю реверсивних станів є те, що їх основні механізми, такі як натискний механізм (НМ), головний привід (ГП) і робочі рольганги (РР), майже безперервно перебувають у напруженому стані. І від їх узгодженої роботи під час кожної паузи між двома сусідніми пропусками в циклі прокатки, великою мірою залежить величина темпу прокатки [1-2]. Аналіз останніх досліджень і публікацій Темп прокатки -параметр, величина якого зворотне величині тривалості прокатки. Середній темп реверсивної прокатки на товстолистових і товсто смугових станах значно занижений і складає 80-87 % від максимально можливого. В той же час, зниження цього параметра не лише зменшує продуктивність прокатки, що очевидно, але й впливає на стабільність технологічного процесу [3] [4] [5]. Доля його в середніх значеннях дисперсії різнотовщинності готових смуг в партіях доходить до 20-24 %. Як відомо, тривалість паузи, з одного боку, формується викидом розкату із зони деформації у кінці пропуску, а з іншого -реверсом переміщення і захопленням металу робочими валками на черговий пропуск, та перестановкою НМ у нову позицію. Формулювання мети дослідження Стаття спрямована на скорочення тривалості середньої паузи в циклі прокатки, шляхом визначення оптимальної точки переходу зниження швидкості викиду прокату із валків перед черговим пропуском. Виклад основного матеріалу Напрямом підвищення темпу прокатки є розробка відповідних заходів, спрямованих на скорочення пауз, за умови дотримання максимально можливої середньої машинної швидкості прокатки. На підставі аналізу результатів експериментальних досліджень, проведених на стані Abstract Increasing the rolling speed at reversible states is one of the most important tasks in the rolling industry, which requires an effective solution. A characteristic feature of the reversible states is that their main mechanisms, such as the push mechanism, the main drive and the working rollers, are almost continuously in a tense state. And from their agreed work during each pause between two adjacent passes in the rolling cycle, the size of the rolling rate depends to a large extent. The rolling rate is a parameter whose magnitude is inverse in the length of rolling. The average rate of reversal rolling on thick-sheet and thick-banded states is significantly lowered and is 80-87% of the maximum possible. At the same time, lowering this parameter not only reduces rolling productivity, which obviously, but also affects the stability of the technological process. The fate of it
doi:10.31319/2519-8106.1(40)2019.166169 fatcat:tsjvb37qmnh2rg55gdvgjupf74