Impact of split payment on financial liquidity of enterprises
Wpływ split payment na płynność finansową przedsiębiorstw

Dawid Obrzeżgiewicz
2019 Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  
Maintaining financial liquidity forms the most important short-term goal of every enterprise. On the other hand, there are restrictions that reduce the liquidity level of economic entities, one of which is the taxation of turnover. As a rule, the goods and services tax should be neutral for the activities of business entities. However, in actual economic life, one may encounter situations in which the method of paying liabilities to the contractor, including VAT, leads to the deterioration of
more » ... e company's financial liquidity. The objective of this article is to analyze the impact of split payment on the company's financial liquidity. The implementation of this objective will be supported by simulating the liquidity levels of the business entity with and without split payment. Streszczenie: Utrzymanie płynności finansowej jest najważniejszym, krótkookresowym celem każdego przedsiębiorstwa. Istnieją jednak ograniczenia, które zmniejszają poziom płynności podmiotów gospodarczych. Jednym z takich ograniczeń jest opodatkowanie obrotu. Podatek od towarów i usług z założenia powinien neutralnie wpływać na działalność podmiotów gospodarczych. W życiu gospodarczym można zauważyć sytuacje, w których sposób zapłaty zobowiązań wobec kontrahenta, w tym z tytułu VAT, prowadzi do pogorszenia płynności finansowej przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest analiza wpływu split payment na płynność finansową przedsiębiorstwa. Realizacja celu zostanie wsparta dokonaniem symulacji poziomu płynności podmiotu gospodarczego z uwzględnieniem i bez uwzględniania split payment. Słowa kluczowe: split payment, opodatkowanie, płynność finansowa, podatek od towarów i usług, przepływ środków pieniężnych.
doi:10.15611/pn.2019.12.07 fatcat:4r5eylmj25advmtbc5xbds2jsm