‫ﺳﻠﻒ‬ ‫ادﻫﺰﯾﻮﻫﺎي‬ ‫در‬ ‫ﺣﻼل‬ ‫ﺗﺒﺨﯿﺮ‬ ‫ﻣﯿﺰان‬ ‫ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ‬ ‫ﺗﻮﺗﺎل‬ ‫و‬ ‫اچ‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫در‬ ‫اچ‬ ‫ﻫﺎ‬ ‫ﺧﺸﮏ‬ ‫ﻣﺨﺘﻠﻒ‬ ‫ي‬ ‫ﻫﻮا‬ ‫ﺑﺎ‬ ‫ﮐﺮدن‬ ‫داوري‬ ‫ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﯿﻢ‬ ‫دﮐﺘﺮ‬ Comparison of solvent evaporation in the self etch and total etch adhesives in different air draying times) 2-Specialist in Operative Dentistry 3-Dentist

Abdolrahim Davari, Alireza Danesh Kazemi, Majid Mousavinasab, Najmeh Pour Mohammadi -Associate
unpublished
and Aims: Different adhesives with different solvents may have different solvent evaporation rates. The purpose of this study was to evaluate the solvent evaporation in the self etch and total etch adhesive in different air drying times. Materials and Methods: Five adhesives were used in this study: Excite, Prime & Bond NT, UNO, Single Bond, SE Bond Primer. Twelve drops of each adhesive were used for each period of air drying (5, 15, 30 sec). The percentage of mass loss was measured during each
more » ... easured during each test. Data were analized using two-way ANOVA and Tukey. Results: Acetone base adhesives showed more loss of mass than other adhesives (P<0.01). P&B NT showed more loss of mass than other adhesives in all air drying times (P<0.01). Adhesives showed different evaporation rates in different air times (P<0.01). Conclusion: Adhesives with acetone/water or alcohol/water solvent shows more stable behavior in comparison with adhesives containing pure aqueous solvents.
fatcat:vc2doajbb5dm7bubmo5hii2rb4