İşbirlikli FeTeMM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi Uygulaması: Kimya ve Matematik Öğretmen Adaylarının FeTeMM Farkındalıklarının İncelenmesi

Fatma Aslan-Tutak, Sevil AKAYGÜN, Seçil TEZSEZEN
2017 Hacettepe University Journal of Education  
ÖZ: Bu araştırmada FeTeMM Eğitimi yaklaşımı doğrultusunda hazırlanmış İşbirlikli FeTeMM Eğitimi Modülü (İFEM) tanıtılmakta ve modülün öğretmen adaylarının FeTeMM eğitimi algılarına olan etkisi incelenmektedir. Çalışma, İstanbul'daki bir üniversitenin son sınıfında okumakta olan, kimya ve matematik özel öğretim yöntemleri derslerine kayıtlı öğrenciler (N=48) ile gerçekleştirilmiştir. İFEM öncesinde ve sonrasında katılımcılar FeTeMM eğitiminin tanımı, yöntemleri, öğretmen eğitimi ve kendileri
more » ... mi ve kendileri için ne tür destek gerektiği konusunda açık uçlu sorulardan oluşan FeTeMM Farkındalığı anketini cevaplamışlardır. Katılımcıların uygulama öncesi ve sonrasında yaptıkları FeTeMM eğitimi tanımlarında Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi analiz sonuçlarına göre anlamlı bir fark gözlemlenmiştir. İFEM uygulamasını tamamladıktan sonra, katılımcıların tanımları FeTeMM eğitiminin bütünleşik yapısını yansıtacak şekilde değişmiştir. FeTeMM eğitimi yöntemi ve FeTeMM öğretmen eğitimi ile ilgili kodlar, frekans analizleri ile betimsel olarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının cevaplarında, İFEM'in doğası ile paralel olarak, FeTeMM eğitiminde etkinlik ve proje temelli, alanların bir arada çalıştığı bir yöntem ön plana çıkmaktadır. Benzer şekilde, FeTeMM öğretmen eğitimine yönelik seminer ve eğitimlere katılım, proje örnekleri gözlemleme ve deneyim paylaşımını vurgulamışlardır. Bu çalışma, FeTeMM eğitimi konusunda örnek bir model oluşturmakla birlikte öğretmen eğitimi konusunda da bilgi vermektedir. ABSTRACT: The purpose of this article is to introduce Collaboratively Learning to Teach STEM (CLT-STEM) module which was prepared in the light of STEM education approach and to discuss the influence of it on pre-service teachers' STEM conceptions. Participants were chemistry and mathematics pre-service teachers (N=48) attending to teaching methods courses at a university in Istanbul. Participants answered STEM Awareness questionnaire including open-ended questions about definition, methods of STEM education, teacher education for it and their own needs about it, before and after completing CLT-STEM. Results of Wilcoxon Sign Rank Test to analyze participants' answers on definitions were significant. After attending CLT-STEM, participants' definition of STEM education was reflecting integrated nature of STEM areas. STEM education methods and STEM teacher education related questions were analyzed descriptively by frequency analysis. Participants' answers focused on activity-based and project-based, interdisciplinary methods in STEM education; indeed, these results are parallel to the nature of CLT-STEM. Similarly, for teacher education, participants discussed attending seminars, observing project examples and sharing experiences. This study provides an example of STEM education while informing about teacher education in this area.
doi:10.16986/huje.2017027115 fatcat:ujuie7vwlnfzhns2gy4k4oljo4