A co-delivery nanosystem of chemotherapeutics and DNAzyme overcomes cancer drug resistance and metastasis

Shu-Pin Sun, Ching-Ping Liu, I-Ping Huang, Chia-Hui Chu, Ming-Fang Chung, Shih-Hsun Cheng, Shu-Yi Lin, Leu-Wei Lo
2017 Nano Futures  
doi:10.1088/2399-1984/aa996f fatcat:d3x5ce36hbewtdwkzntjukzx64