Độ dày lớp xáo trộn bề mặt và độ ổn định thẳng đứng của nước biển trên thềm lục địa nam Việt Nam

Vo Van Lanh, Tran Van Sam, Nguyen Tien Dung, Nguyen The Bien, Nguyen Kim Hoa
1986 Vietnam Journal of Mechanics  
B¢ dAy llrp xiw tr?n b~ m~t va d¢ bn djnh tMng dlrng i; nhitng' r1*c !rung v~t .1J quan lrQng eiaa nn&(" 'bi?!n. ChUng c6 quan_ h¢ chl;i.l che v&i nhau va qu·y~t djnh la..n nhau. BQ day J6p xao 1r¢n b'e m~t 1a U~c trullg phlto iulh cu&ng ·d¢ xao tr¢n va mire t'!¢ tllc f1¢ng ciia cac qua td nh n.tll¢t d¢ng h,rc hQC ella ktli quyen len ntr6c bi~n va n6i chung plH} thu¢c-•olio d¢ ph&n tUng ct1a nu&c biCn. L&p xao--tt'¢Ii be m~t Ja m¢t ttong nhfrng i&p diu tnic qtHHJ !rQilg cUa nu&c bF~n. Noi d9y
more » ... :ey ra cite qua trlnh trno ttbr ct·-Y nghia quyet djnh d6i v6i sv sOng v·a ho:..1t d¢ng ctia .blen: Vi ·v-l)_y vi~c nghi~n c(ru d€ ti~n d~n tiqh toan ~tl:i' Mw dtc d?c trung ella !6'p nay' s~ c6 n-hieu )' nglila l.Y lu~n v_a thtrc uen. L&l' xiw tr\)n M m~t dugc quy ulrc cMp nh~u Ia lap l!Ja Clbng nhat .m~l d¢ be m~t, trong d6 gradient m~t d¢ mr&c !rung binh theo 'pbuong th&ng. dlrng nhO hall ho~c· 7 ,ii' · ! \1 :] .' 1 .;II l II l l
doi:10.15625/0866-7136/10370 fatcat:laoqfejfpffltc44btuohf7cie