DIMENSIONS OF TRAINING OF THE PROSPECTIVE MASTERS OF TRANSLATION IN THE UNIVERSITIES OF CANADA: CONTENT AND ADVANCED IDEAS

Yuliia Holovatska, Tetiana Tsepeniuk
2020 Людинознавчі студії: Серія Педагогіка  
ГОЛОВАЦЬКА Юлія -кандидат педагогічних наук, викладач кафедри теорії і практики перекладу, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна HOLOVATSKA Yuliia -PhD (Education), Lecturer /0000-0002-7740-9432 ResearcherID: https://publons.com/researcher/1927245/yuliia-holovatska/ ЦЕПЕНЮК Тетяна -кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії і практики перекладу, Тернопільський національний педагогічний університет
more » ... імені Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна TSEPENIUK Tetiana -PhD (Philology), Associate Professor of Theory UDC 378.147:81'25-051:378.4(71) ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕРЕКЛАДУ В УНІВЕРСИТЕТАХ КАНАДИ: ЗМІСТ ТА ПЕРЕДОВІ ІДЕЇ У статті подано аналіз системи професійної підготовки майбутніх перекладачів в університетах Канади за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр". Досліджено, що для закладів вищої освіти Канади, які здійснюють підготовку майбутніх магістрів перекладу, характерними є два типи програм: галузеві та жанрові. Визначено, що за галузевою ознакою функціонують магістерські програми підготовки усних перекладачів, письмових перекладачів та термінологів. Жанрова спеціалізація передбачає вибір програми за сферою застосування: комерційний переклад, медичний переклад, економічний переклад, художній переклад, судовий переклад, юридичний переклад. Узагальнено основні принципи програм підготовки майбутніх магістрів перекладу (професійна спрямованість, гнучкість та варіативність, вільний вибір навчальних дисциплін, домінування практичної підготовки, відповідність вимогам професії та ринку праці). Проаналізовано методи, форми та засоби навчання майбутніх магістрів перекладу. Досліджено види та особливості організації практики. Вивчено систему моніторингу забезпечення якості надання освітніх послуг, а саме сертифікацію та акредитацію освітніх програм та визначено їх критерії. Здійснено порівняльний аналіз систем підготовки майбутніх магістрів перекладу в ЗВО Канади та України, на основі якого виокремлено їх відмінності та запропоновано прогресивні ідеї закордонного досвіду для впровадження у вітчизняному освітньому просторі. Результати дослідження узагальнено у вигляді системи, яка містить цільовий, змістовий, процесуальний та моніторинговий компоненти. Ключові слова: підготовка магістрів перекладу; магістр перекладу; професійна компетентність перекладача; вища освіта; переклад. The article presents an analysis of the system of professional training of future translators in Canadian universities at Master's degree level. It has been studied that Canadian higher education institutions that train future Masters of Translation are characterized by two types of programs: sectoral and genre. It has been determined that sectoral programs comprise Master's programs of training interpreters, translators and terminologists. Genre specialization involves the choice of program in the following fields: commercial translation, medical translation, economic translation, literary translation, court translation, legal Yu. Holovatska & T. Tsepeniuk, Human studies. Series of Pedagogy, 11/43 (2020), 22-38 24 translation. The basic principles of training programs for future masters of translation have been generalized (professional orientation, flexibility and variability, free choice of academic disciplines, dominance of practical training, compliance with the requirements of the profession and the labor market). Methods, forms and means of teaching of future Masters of Translation have been analyzed. The types and features of the organization of practice have been investigated. The system of monitoring the quality assurance of educational services, namely the certification and accreditation of educational programs and their criteria has been studied. A comparative analysis of the systems of training future Masters of Translation in the universities of Canada and Ukraine has been conducted. According to the analysis their differences have been highlighted and the progressive ideas of the foreign experience have been proposed to be implemented in Ukrainian higher education. The results of the study have been summarized in the form of a system that contains goal, content, procedural and monitoring components.
doi:10.24919/2413-2039.11/43.220433 fatcat:qogvazmbljdxhlubfhfpqsglvm