Kryzys gospodarki a kryzys ekonomii jako nauki / Crisis of economy vs. crisis of economics

Marcin Rohleder
2017 Ekonomia XXI Wieku  
Streszczenie: Artykuł przedstawia krytykę neoklasycznej teorii ekonomii w kontekście pojawiania się globalnych kryzysów gospodarczych. Tekst odwołuje się do teorii ekonomii heterodoksyjnej, takich jak teoria kryzysów Joan Robinson czy naukowe dziedzictwo Paula Krugmana. Wywiedziona z teoretycznych podstaw krytyka współczesnego modelu uprawiania ekonomii jest następnie konfrontowana z rzeczywistymi przykładami rażąco błędnych prognoz ekonomicznych, które odegrały znaczną rolę w kształtowaniu się
more » ... w kształtowaniu się instytucjonalnego podłoża teoretycznego pod pojawienie się załamania światowej gospodarki w 2008 roku. Autor artykułu przedstawił zwięzłą analizę stanu światowej gospodarki, służącą potwierdzeniu tezy artykułu mówiącej o istotnym znaczeniu kondycji rynków środków trwałych dla stabilność systemu gospodarczego. Autor tekstu dochodzi do wniosku, że pojawianie się baniek spekulacyjnych na rynkach środków trwałych skutkuje dotkliwymi załamaniami koniunktury, z którymi nie tylko praktyka ekonomii finansowej, ale i teoria współczesnej ekonomii mainstreamowej nie może dać sobie rady. Rozwiązaniem postawionego w tekście problemu jest wypracowanie silnych instytucji nadzorczych oraz wprowadzenie większej regulacji państwa nad wspomnianymi rynkami. Słowa kluczowe: kryzys, metodologia nauk ekonomicznych, historia myśli ekonomicznej. Summary: This article is the criticism of neoclassical economic theory in the context of the emergence of global economic crises. In this article, the author refers to the heterodox economic theories such as the theory of crises by Joan Robinson or Paul Krugman's scientific heritage to which he refers the criticism of contemporary understanding of economics as a science and subsequently confronts it with actual examples of grossly inaccurate economic forecasts that played a significant role in shaping the institutional and theoretical ground for the emergence of a collapse of the global economy in 2008. In the second part of the article he presents a brief analysis of the state of the global economy from the beginning of the XIX th century to the XXI st century. The analysis is to confirm a fundamental thesis of the article about the importance of fixed assets markets conditions for the stability of the whole economic system. The article ends with the conclusion that the emergence of speculative bubbles in the fix assets markets results in severe downturns, which both financial management and mainstream economic theory are not able to adequately address. The solution of above mention problem seems to be a stronger and more consolidated state regulation of those markets.
doi:10.15611/e21.2017.1.07 fatcat:b4xyh5wn6vgmxlfyolzlwefq4m