Metal-free alkynylation of α-C–H bonds of ethers with ethynylbenziodoxolones

Ruo-Yi Zhang, Long-Yi Xi, Lei Zhang, Shuai Liang, Shan-Yong Chen, Xiao-Qi Yu
2014 RSC Advances  
doi:10.1039/c4ra09646k fatcat:xxp2euqkj5e5zidbwnc7nv3jdy