Reviewing high-level control techniques on robot-assisted upper-limb rehabilitation

Qing Miao, Mingming Zhang, Jinghui Cao, Sheng Q. Xie
2018 Advanced Robotics  
doi:10.1080/01691864.2018.1546617 fatcat:4ixwhu67ubghtkdhxnxt5jn3vu