BASINÇLI AKİFER PARAMETRELERİNİN ŞEN EĞİM EŞLEŞTİRME YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ VE RİSK ANALİZİ

Eyüp Şişman
2019 Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi  
ÖZ Yeraltı jeolojik tabakaları genelde rastgele yapıda olduğundan, akiferlerin potansiyelinin belirlenmesinde kullanılan parametreler konum ve zamanla değişir. Tektür (homojen) ve tekyönlü (izotrop) kabul edilen ortamlarda, bu parametreler varsayımlara bağlı basit matematik modeller yardımıyla ortalama olarak tek bir değere sahiptir. Buna karşın akifer ortamının çok tür (heterojen) ve çok yönlü (anizotropik) olması durumunda, analizler sonucu konum ve zamanla farklı değerlere sahip akifer
more » ... treleri elde edilir. Bu çalışmada Şen eğim eşleştirme yöntemi ile bulunan akifer parametrelerinin farklı değerlerinin aşılma olasılıkları belirlenerek, çeşitli risk seviyelerine göre akifer potansiyeli değerlendirilmiştir. Çalışma alanı için klasik yöntemler kullanılarak bulunan akifer parametreleri ile, bu çalışmaya ait sonuçlar karşılaştırıldığında, klasik analitik ve sayısal yaklaşımlar yerine belli aşılma olasılıkları üzerinden kurulan model grafiklerinin profesyonel ve tecrübeye dayalı değerlendirilmesinin sonuçlarının daha anlamlı olduğu görülmektedir. ABSTRACT The parameters which are used in the determination of the aquifer potential vary according to the location and time because of the random nature of the underground geological layers. In the settings which are assumed as homogeneous and isotropic, these parameters can be determined on average as a single value, using simple mathematical models, which are based on the assumptions. On the other hand, if the aquifer is heterogeneous and anisotropic, as a result of the analysis, aquifer parameters with different values at each special location and time are obtained. In this study, the exceedance probabilites of the different parameter values, which were found by the Şen curve matching method, were determined and the aquifer potential was evaluated according to various risk levels. The professional and based-on-experience evaluation of the model graphs that were set on the specific exceedance probabilities instead of the classical analytical and numerical approaches is seen more meaningful once the aquifer parameters that were found using the classical methods for the field of study is compared to the results that belong to this study.
doi:10.28948/ngumuh.540619 fatcat:p73ngkujnjdtliasontwhnymwu