The Relationship Between Nutrition and Physical Activity Levels and Body Mass Index of Individuals who Prefer Healthy Living Centers in Central Districts of Bursa Province
Bursa İli Merkez İlçelerindeki Sağlıklı Yaşam Merkezlerini Tercih Eden Bireylerin Beslenme ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Beden Kitle İndeksi Arasındaki İlişki

Eda Ünal, Aysel Özdemir
2020 Journal of Academic Research in Nursing  
ÖZ Amaç: Bu çalışma, Bursa merkez ilçeleri sağlıklı yaşam merkezlerine gelen bireylerin beslenme davranışları ve fiziksel aktivite düzeylerinin BKİ'ne etkilerini belirlemek amacıyla planlandı. Yöntem: Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel özellikte planlandı. Araştırmanın verileri, 15 Kasım-15 Şubat 2018 tarihleri arasında Bursa ili merkez ilçeleri Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım sağlıklı yaşam merkezlerinin obezite birimine ilk defa başvuran bireyler arasından, bilgilendirilmiş onay veren 195 kişiden
more » ... toplandı. Araştırmanın verileri literatür taraması yapıldıktan sonra oluşturulan anket formu kullanılarak toplandı. Bulgular: Araştırmaya katılan bireylerin yaş ortalaması 43.17±10,5 yıldır. Araştırmaya katılan bireylerin %61,5'i obezdir. Beslenme bilgileri, hızlı yeme durumları, fazla miktarda yemek yeme, unlu hamur işi tüketimi durumu, beyaz et ağırlıklı beslenmeye dikkat etme ve fastfood besin tüketimi ile BKİ arasında anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Düzenli fiziksel aktivite yapma ile BKİ arasında anlamlı ilişki saptanmamış olmasına rağmen bireylerin yaptığı orta dereceli aktivite ve yürüyüşün dakikasıyla ve bireylerin BKİ değerleri pozitif yönlü korelasyon gösterdiği saptandı (p<0.05). Sonuç: Obezite oranı %61,5 tespit edilmiştir. Geleneksel yeme alışkanlıklarımızın doğru beslenme alışkanlıklarıyla modifiye edilerek ve bireylere fiziksel aktiviteyi artırmaları gerekliliği öğretilerek obezite riskinin azaltılması için programlar düzenlenmesi önerilebilir. Anahtar kelimeler: Obezite, BKİ, yeme davranışları, fiziksel aktivite, beslenme ABSTrACT Objective: The aim of this study was to determine the effects of nutritional behaviors and physical activity levels on the BMIs of individuals in Bursa centraldistricts. Method: A descriptive and cross-sectional study was planned. The data of the study was collected from 195 individuals who gave informed consent among those that applied to the obesity units of the healthy life centers in central districts of Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım between 15 November and 15 February 2018. The data of the study were collected by using a questionnaire form which was prepared after literature review. Results: The mean age of the participants was 43.17±10.5 years. A 61.5% of these participants were obese. Their knowledge on nutrition, consumption of fast, and large amounts of food intake, bakery products, white meat, and fastfood food were found to be a significantly associated with BMI (p<0.05). Although there was no significant relationship between regular exercise and BMI, it was found that individual BMI values were positively correlated with the duration of walking in minutes and moderate activity levels (p<0.05). Conclusion: Obesity rate was 61.5%. It can be suggested that programs should be organized to reduce the risk of obesity by modifying the traditional eating habits with the correct eating habits and by teaching individuals to increase physical activity.
doi:10.5222/jaren.2020.80764 fatcat:vt4jyeezv5dznhfys5kp4zqava