Biomethanol Production from Forage Grasses, Trees, and Crop Residues [chapter]

Hitoshi Nakagawa, Masayasu Sakai, Toshirou Harada, Toshimitsu Ichinose, Keiji Takeno, Shinji Matsumoto, Makoto Kobayashi, Keigo Matsumoto, Kenichi Yakushido
2011 Biofuel's Engineering Process Technology  
doi:10.5772/18168 fatcat:dvpxtck6hna77dtwzyb6sqln2q