BILDIRCIN RASYONLARINA KATILAN FINDIK KÜSPESİNİN BÜYÜME VE KARKAS RANDIMANI ÜZERİNE ETKİSİ

ŞEHU Adnan;YALÇIN
1996 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
The effeet of hazelnut me al added to the quail rations on growth and careass yield Summary: This study was carried out to detennine the effects of rations containing 10, 15, 20, 25 and 30% hazel nU! meal on live weight gain,Jeed consumption, feed efficiency and carcass yield of quails. A total of 312 daily Japanese quail chicks (Coturnix coturnix japonica) were used in this experiment. They were divided into one control group and flve treatment groups each containing 52 quail chich. The
more » ... l chich. The experimental period lasted flve weeks. At the end of the study live weights of groups fed the ration.,>containing 25 and 30% hazelnut meal were found to be statistically lower (p deneme grubu düzenlenmiştir. Araştırma beş hafta sürdürülmüştür. Ara,s.tmna sonunda rasyonlarında %25 ve 30 düzeylerinde findık küspesi hulunan gruplarm canlı ağırlıkları diğer gruplara göre istatistiki açıdan önemli derecede (p1 sırası ile 152.74, 148.59, 149.96, 149.86, 135.54 ve 128.87 g olarak saptanmıştır. Ara,s'tırma süresince hir kg canlı ağır/ık artl,H için tüketilen yem miktarı kontrol ve deneme gruplarında sırası ile 3.19,3.16,3.16,3.13,3.19 ve 3.18 kg olarak tesbit edilmiştir. Korkos randımam hakımlfıdan ise gruplar araslıldafarklılıklar görülmemiştir. Böylece hu ara,"tınna ile fıııdık kü~pesinin bıldırem besi rasyonlarında %20 düzeyine kadar kullamlahileceği sonucııııa varılmıştır.
doi:10.1501/vetfak_0000000696 fatcat:r3dmazfujbggxftgn6r2ugduee