RUS EDEBİYATINDA MODERNİST BİR EĞİLİM OLARAK NEOREALİZM

KEVSER TETİK
2020 Modernism and Postmodernism Studies Network  
Öz Rus edebiyatında XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde realizm akımı ortaya çıkar. Yüzyılın sonlarına doğru sembolizm akımı ile birlikte edebiyatta modernizm süreci başlar. 1910 ve 1920"li yıllarda ise edebiyatta çoğulculuk (plüralizm) görülür. Sembolizm, akmeizm, fütürizm, neorealizm, neoromantizm gibi pek çok akım; imajinizm, LEF (Sol Sanat Cephesi) 3 , RAPP (Rus Proleter Yazarlar Derneği) 4 gibi birçok edebiyat grubu; Mezanin Şiir 5 ve Santrifüj 6 gibi edebiyat birlikleri bu yıllarda aynı anda
more » ... ıklarını sürdürürler. Çoğulculuğun görüldüğü bu dönemde neorealizmin ortaya çıkışı, klasik realizmin krizi ve realizm akımının yeni yüzyıl insanının dünya görüşüne uyum sağlama ihtiyacıyla bağlantılı olarak biçim değiştirmesi ile ilişkilidir. Neorealizm, modernist bir üslup eğilimidir. Akımın tarihsel gelişimi, Gümüş Çağ dönemindeki oluşum süreci, 1917-1920"li yıllardaki parlak dönemi ve 1930"lu yıllar olmak üzere üç döneme ayrılır. Neorealist sanat yönteminde realizm ve sembolizmin özellikleri bir arada görülür, ancak sembolizmin özellikleri daha ağır basar. Neorealizm akımı içerisinde realist ve sembolist yöntemlerin haricinde, empresyonist, ekspresyonist vb. yöntemler bir araya getirilir. Bu çalışmada, betimleyici ve karşılaştırmalı yöntem kullanılarak neorealizmin ortaya çıkışına, özelliklerine, tipolojisine, temsilcilerine, gelişim evrelerine ve neorealizm içindeki alt eğilimlere, başvurdukları edebî tür ve üsluplara açıklık getirilmiştir. Neorealizm konusunda Türkiye"de neredeyse hiçbir bilimsel çalışmanın yapılmamış olması Rus Edebiyatı alanında ciddi bir boşluk teşkil etmektedir. Bu nedenle söz konusu çalışma, bundan sonraki araştırmalar için bir ön adım niteliğindedir. Abstract Realism movement emerges in Russian literature in the first quarter of the XIX century. Towards the end of the century, together with the symbolism movement, the modernism process in literature begins. In the 1910s and 1920s, pluralism is seen in literature. Many movements such as symbolism, acmeism, futurism, neorealism, neoromanticism; many literary groups such as imaginism, LEF (Left Front of the Arts), RAPP (Russian Association of Proletarian Writers); literary associations such as The Mezzanine Poetry and The Centrifuge continue to exist simultaneously in these years. In this period of pluralism, the emergence of neorealism is related to the crisis of classical realism and the transformation of the realism movement in connection with the need to adapt to the world view of the people of the new century. Neorealism is a modernist stylistic trend. The historical development of the movement is divided into three periods: the formation process in the Silver Age period, the bright era in 1917-1920 and the 1930s. The features of realism and symbolism are seen together in neorealist art method, but the features of symbolism outweigh those of realism. Apart from the realist and symbolist methods, impressionist, expressionist etc. methods are combined in neorealism.
doi:10.47333/modernizm.2020265878 fatcat:rzruxw3ffrdjzpqm6ywzjyughq