Health related quality of life in children with cerebral palsy

Alma Glinac, Lejla Matović, Azra Delalić
2016 Paediatria Croatica  
Cilj ove studije bio je da se utvrdi kakvoća života povezana sa zdravljem u djece sa cerebralnom paralizom (CP) u odnosu na zdravu djecu, prema izvješću djece i njihovih roditelja. Studijom presjeka obuhvaćeno je 65-ero djece sa CP-om i jedan od njihovih roditelja, prosječne dobi izražene kao medijan 8,9. Kontrolna skupina je sastavljena metodom slučajnog odabira, a sačinjavalo ju je 80-ero ispitanika (medijan dobi 9,5). Za procjenu kakvoće života povezane sa zdravljem u djece sa CP-om
more » ... en je upitnik PedsQL TM koji uključuje izvješće djeteta za određenu kronološku dob i izvješće roditelja. Ova je studija pokazala da je kakvoća života u djece sa CP-om značajno slabija u odnosu na njihove zdrave vršnjake u ispitivanim segmentima s gledišta samih ispitanika i njihovih roditelja. Subjektivnu procjenu kakvoće djetetova života trebaju obavljati svi profesionalci koji se bave djecom, a dobivene informacije primjenjivati pri izradi individualnih programa u obrazovanju i zdravstvu. Informacije o kakvoći djetetova života dobivene od roditelja treba iskoristiti u kliničkoj praksi i pri izradi programa za unapređenje psihosocijalnog zdravlja. Ključne riječi: cerebralna paraliza; dijete * Klinika za fi zikalnu medicinu i rehabilitaciju, Univerzitetski klinički centar Tuzla, Tuzla, Bosna i Hercegovina Adresa za dopisivanje: Mr. sc.
doi:10.13112/pc.2016.1 fatcat:zkjhasuamnhgxcwz6upyodctsu